Stanovy

STANOVY

OZ „ Partnerstvo  pre MAS Terchovská dolina“

Článok 1

Základné ustanovenia

1.1 OZ „ Partnerstvo  pre MAS Terchovská dolina“ (ďalej len Združenie) je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová,  Varín, Zázrivá)

1.2 Združenie je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia.

1.3 Združenie je právnická osoba založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 2

Názov a sídlo združenia

2.1 Názov: OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

2.2 Skrátený názov: OZ „ Partnerstvo pre MAS TD“

2.3 Sídlo: Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

 

Článok 3

Poslanie,  ciele a činnosť

3.1 Poslaním Združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov spoločnosti v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj územia mikroregión Terchovská dolina.

 

3.2 Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina na základe využitia miestnych zdrojov a partnerského postupu.

 

3.3 Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú:

Zlepšenie stavu životného a obytného prostredia mikroregiónu Terchovská dolina,

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov,

Vytvorenie dostatku pracovných príležitostí.

3.3 Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude Združenie realizovať nasledovné činnosti:

– vypracovanie integrovanej rozvojovej stratégie územia

– implementácia integrovanej rozvojovej stratégie územia

– zriadenie kancelárie v záujme spravovania prostriedkov združenia, manažovania

činnosti združenia a realizáciu úloh združenia,

– projektová, publikačná, poradenská a informačná činnosť,

– spolupráca s externými inštitúciami.

Článok 4

Členstvo v združení

4.1 Členstvo v Združení je dobrovoľné.

 

4.2 Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území Združenia, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok.

 

4.3 Členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo podaním žiadosti o vstup do združenia, odporúčaním Rady združenia, schválením žiadosti o vstup najvyšším orgánom a zaplatením členského príspevku. Splnenie všetkých štyroch podmienok je záväzné pre vznik členstva. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky.

 

4.4 Člen Združenia má právo:

a) zúčastňovať sa valných zhromaždení Združenia,

b) hlasovať o integrovanej stratégii rozvoja územia a o všetkých zmenách

v kompetencii Združenia,

c) aktívne sa podieľať na činnosti Združenia,

d) obracať sa na orgány Združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

e) byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov Združenia,

f) voliť a byť volený do orgánov Združenia,

g) zúčastňovať sa na akciách organizovaných Združením,

h) využívať informácie a služby Združenia.

 

4.5 Člen Združenia má povinnosť:

a) prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii integrovanej stratégie a cieľov

Združenia,

b) dodržiavať a napĺňať stanovy a spoločne dohodnuté postupy,

c) dodržiavať prijaté uznesenia najvyššieho orgánu Združenia,

d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom

Združenia,

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia,

f) v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,

g) informovať Združenie  o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa jeho

účelu a cieľov,

h) zaplatiť členský príspevok prípadne aj príspevok na spolufinancovanie projektov

v prípade rozhodnutia orgánov Združenia.

4.6 Členstvo v Združení zaniká:

a) vystúpením  člena písomným oznámením,

b) vylúčením  člena v prípade porušenia členských povinností,  vedomým konaním v rozpore s cieľmi a poškodzovaním  dobrého mena Združenia. O vylúčení rozhoduje najvyšší orgán Združenia.

c) úmrtím člena – fyzickej osoby,

d) zánikom člena – právnickej osoby,

e) zánikom Združenia.

 

Článok 5

Orgány združenia

5.1 Najvyšší orgán  (Valné zhromaždenie)

5.2 Výkonný orgán (Rada)

5.3 Výberová komisia

5.4 Štatutárny orgán (Predseda)

5.5 Kontrolný orgán (Kontrolná a revízna komisia)

5.6 Monitorovací výbor

 

5.1 Najvyšší orgán (Valné zhromaždenie)

5.1.1 Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci členovia Združenia.

 

5.1.2 Členovia najvyššieho orgánu sú právnické a fyzické osoby (Článok 4)

 

5.1.3 Najvyšší orgán zvoláva výkonný orgán pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia min. 7 dní vopred, minimálne raz do roka.

V osobitných prípadoch sa schádza, ak písomne požiada o zvolanie minimálne jedna pätina členov Združenia, a to do 30-tich dní od doručenia žiadosti predsedovi výkonného orgánu. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia najvyššieho orgánu je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

 

5.1.4 Pri hlasovaní na zasadnutí najvyššieho orgánu má každý člen jeden hlas. Pri naliehavých rozhodnutiach je možne hlasovať per rollam. Na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebné rešpektovať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

 

5.1.5 Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti Združenia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov do 30 minút po stanovenom termíne začiatku zasadnutia, rozhodne výkonný orgán o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.

 

5.1.6 Pri hlasovaní o integrovanej stratégii rozvoja územia musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia.

 

5.1.7 Náhradné zasadnutie najvyššieho orgánu Združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne 1/3 členov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe hlasovanie o integrovanej stratégii rozvoja územia alebo hlasovanie o zlúčení alebo zrušení Združenia, a ak nie je riadne Valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí výkonný výbor vždy zvolať valné zhromaždenie členov na iný termín.

 

5.1.8 Najvyšší orgán Združenia rozhoduje o:

a) počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,

b) volí a odvoláva na návrh Rady združenia predsedu  a členov výkonného orgánu (Rady združenia)

c) na návrh Rady združenia volí a odvoláva  predsedu a členov kontrolného orgánu

d) na návrh Rady združenia schvaľuje a odvoláva  predsedu a členov

Monitorovacieho výboru a   Výberovej komisie

e) schvaľuje integrovanú stratégiu rozvoja územia a jej prípadné zmeny, ďalej plán činnosti alebo ďalšie rozvojové dokumenty

f) schvaľuje organizačný poriadok

g) schvaľuje rokovací poriadok Valného zhromaždenia

h) schvaľuje a mení stanovy, pričom na zmenu Stanov musí byť prítomná 3/5 väčšina

všetkých členov Valného zhromaždenia

ch) schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,

i) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

j) rozhoduje o zániku, dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení Združenia,

k) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,

l) rozhoduje o účasti Združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách

a volí do nich svojich zástupcov,

m) schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu.

n) prerokúva a schvaľuje výročné správy o implementácii ISRÚ a hodnotiace správy

o) volí a odvoláva Štatutárny orgán a jeho zástupcu

 

5.1.9 Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s výnimkou voľby Rady.

 

5.1.10 V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh považuje za neprijatý.

 

5.1.11 Z rokovania zasadnutia Najvyššieho orgánu sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov a záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Zápisnica je sprístupnená všetkým členom najneskôr do 5 dní od konania zasadnutia.

5.2 Výkonný orgán (Rada)

5.2.1 Výkonný orgán je rozhodovací a riadiaci orgán Združenia v období medzi dvoma zasadnutiami Najvyššieho orgánu. Výkonný orgán  za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Predseda Výkonného organu je zároveň štatutárnym organom združenia.

 

5.2.2 Výkonný orgán má 11 členov,  v nasledovnom pomernom zastúpení: 5 zástupcov  samosprávy a 6 zástupcov súkromného sektora, vrátane občianskeho a neziskového sektora. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie. Opakovaná voľba člena predsedníctva je možná.

 

5.2.3 Výkonný orgán rozhoduje o nasledovných činnostiach:

a) volí a odvoláva predsedu a členov Výberovej komisie schvaľuje ich štatút

a pracovné manuály

b) vymenúva predsedu Monitorovacieho výboru schvaľuje ich štatút a pracovné

manuály

c) predkladá zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc

na schválenie Najvyššiemu orgánu,

d) riadi a koordinuje činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami

e) zodpovedá za vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie a hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia, ďalej plánu činnosti alebo iných strategických

dokumentov a predkladá ich na schválenie Najvyššiemu orgánu,

f) pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí,

g) obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania Najvyššie orgánu,

h) poveruje ďalšie osoby na konanie v mene Združenia na presne stanovený účel,

ch) riadi a kontroluje činnosť kancelárie Združenia,

i) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (projekty) na

financovanie z PRV;

j) volí a odvoláva manažéra MAS;

k) vymenúva členov Monitorovacieho výboru;

l) spracováva výročné správy implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

a komunikuje ich s Monitorovacím výborom

n) zabezpečuje realizáciu nezávislého hodnotenia ISRÚ

o) podáva návrh najvyššiemu orgánu na vylúčenie člena/-ov, ktorí konajú v rozpore

so stanovami združenia

p)  podáva návrh najvyššiemu orgánu o prijatí nových členov

r) rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

s) pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu

o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu

t) posudzuje návrhy, stanoviská a názory členov združenia, podnecovať ich iniciatívu

a vykonávať potrebné opatrenia v záujme združenia a jej členov

u) rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa Stanov nespadajú do

právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo

 

5.2.4 Výkonný orgán je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

5.2.5 Zasadnutie Výkonného orgánu zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.

 

5.2.6 Mandát člena Výkonného orgánu končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Najvyšším orgánom.

 

5.2.7 Pri ukončení funkcie člena Výkonného orgánu z akéhokoľvek dôvodu nahradí novým členom Najvyšší orgán.

5.3 Štatutárny orgán (predseda O.Z.)

5.3.1 Štatutárnym orgánom Združenia je predseda, ktorý má oprávnenie konať v jeho mene.

 

5.3.2 Predsedu a jeho zástupcu volí a odvoláva  na návrh Rady  združenia Valné zhromaždenie na obdobie 1 rok

 

5.3.3. Predseda združenia  vykonáva hlavne tieto činnosti:

a) zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu,

b) vedie alebo poveruje inú osobu vedením  zasadania Výkonného orgánu,

c) rozhoduje o záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú tieto stanovami a organizačným

poriadkom stanovené inak,

d) riadi činnosť Združenia,

e) kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom kancelárie,

f) podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 MAS (ďalej len „Protokol

o výbere ŽoNFP (projektov)“) (Usmernenie, Príloha č.3 Protokol o výbere Žiadosti

o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

projektov MAS) a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA

g) zastupuje Združenie navonok. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu jeho činnosť prevezme zástupca na základe poverenia Výkonného orgánu.

5.4 Výberová komisia

5.4.1 Výberová komisia posudzuje a navrhuje na schválenie projekty pre financovanie v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia a predkladá tento návrh na rozhodnutie Výkonnému orgánu.

 

5.4.2 Člen výberovej komisie Združenia nemusí byť členom združenia. Počet členov výberovej komisie Združenia je nepárny. Počet členov výberovej komisie MAS Združenia  je 11. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max.50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie.

 

5.4.3 schvaľuje návrh na vyradenie ŽoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly,

– posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4,

– posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3;

– posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4,

– posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci implementácie stratégie

– posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c), d), h), i), k)

– hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS,

– vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov,

– zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu.

 

5.5.4 Výberová komisia sa riadi počas zasadnutia pravidlami svojho štatútu a manuálov, ktoré vypracuje kancelária a schváli Výkonný orgán. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu.


5.5 Kontrolný orgán (Kontrolná a revízna komisia)

5.5.1 Kontrolný orgán je orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Najvyššiemu orgánu. Komisia vo svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami združenia.

 

5.5.2 Najvyšší orgán na návrh Rady združenia volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného organu na obdobie dvoch rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia združenia. Pomerné zastúpenie členov v komisii je nasledovné: 1 predstaviteľ samosprávy, 1 predstaviteľ podnikateľského sektora a 1 predstaviteľ tretieho sektora.

 

5.5.3 Člen Kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem členstva v Najvyššom orgáne.

 

5.5.4 Kontrolný orgán vo svojej činnosti najmä:

a) kontroluje priebežne hospodárenie, nakladanie s majetkom Združenia,

b) kontroluje dodržiavanie Stanov  združenia a organizačného poriadku Združenia,

c) upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.

 

5.5.5 Členovia Kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného orgánu, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

 

5.5.6 Komisia podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej  1x

ročne.

 

5.6 Monitorovací výbor

5.6.1 Monitorovací výbor  je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.

 

5.6.2 Predsedu a členov Monitorovacieho výboru  schvaľuje na návrh Rady združenia Valné zhromaždenie na obdobie  1 roka. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Združenia, ale nemusia byť členmi Združenia.

 

5.6.3. Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 2krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi štatútom a manuálmi, ktoré vypracuje a schváli Výkonný orgán.

 

5.6.4 Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

 

 

5.7 Kancelária

5.7.1 Výkonný orgán zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod vedením Výkonného orgánu. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Valným zhromaždením.

 

5.7.2 Hlavné činnosti kancelárie:

– zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vnútorný audit stratégie

– pripravuje materiály na zasadnutie Najvyššieho orgánu, Výkonného orgánu, Výberovej komisie, Kontrolného orgánu a Monitorovacieho výboru

– zabezpečuje kontakt s potenciálnymi a existujúcimi užívateľmi integrovanej stratégie rozvoja územia, poradenstvo a konzultácie

– organizuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia

– organizuje informačné kampane, výzvy pre jednotlivé opatrenia ISRÚ

– zabezpečuje celú administratívu súvisiacu s implementáciou stratégie

– komunikuje s PPA a zabezpečuje monitoring implementácie stratégie zo strany Združenia

– zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Výkonného orgánu.

 

5.7.3 Na čele Kancelárie je manažér menovaný výkonným orgánom. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.

5.7.4 Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci Združenia,ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu

Článok 6

Zásady hospodárenia

6.1 Majetok Združenia je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenia môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade s  príslušnými právnymi predpismi.

 

6.2 Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

 

6.3 Zdrojom majetku Združenia sú predovšetkým:

a) členské príspevky,

b) príjmy z vlastnej činnosti,

c) pôžičky, úvery, úroky,

d) dary od fyzických a právnických osôb,

e) dotácie a granty,

f) sponzorské príspevky

g) 2% z daní zamestnancov, živnostníkov a PO

h) iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi

 

6.4 Prostriedky Združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v zmysle platných stanov.

 

6.5 Členovia Združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo iných príjmov.

 

6.6 Majetok Združenia nemožno darovať. Ochrana, evidencia a hospodárenie s majetkom združenia sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej  a revíznej komisie. Za spôsobené škody ručí združenie do výšky svojho majetku, v tomto rozsahu môže brať na seba záväzky.

 

Článok 7

Zánik

7.1 Združenie zaniká rozhodnutím Najvyššieho orgánu o jeho zlúčení alebo zrušení. Najvyšší orgán rozhoduje súčasne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

 

7.2 Združenie zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 

7.3 Na zrušenie Združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70-75 Obchodného zákonníka a nasl.

 

7.4 Všetok zostávajúci majetok a aktíva Združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ dňa  13.09.2011.

 

8.2  Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.