Vonkajšie fitness – Športom k zdraviu

Názov projektu spolupráce: Vonkajšie fitness – Športom k zdraviu

Zmluva o národnej spolupráci

Popis projektu:

Predmetom projektu národnej spolupráce s názvom Vonkajšie fitnes- Športom k zdraviu, ktorý OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ realizovalo s partnerom MAS Vršatec z trenčianskeho kraja bolo vytvorenie vonkajšieho outdoor fitness. Celková výška NFP bola vo výške 78.900,-
Predmetom projektu bola výstavba 2 vonkajších fitness v obciach Mojš a Strečno. S nápadom realizácie tohto projektu sa inšpiroval partner projektu zahraničnými MASkami. Outdoor fitness zóny sú prvými takýmito komplexnými cvičiskami v žilinskom okrese a v celom širšom okolí mesta Žiliny vôbec. V meste a individuálne sú vybudované už viaceré workout cvičiská, nie však zóny so špeciálnymi outdoor fitness strojmi. Obce Strečno a Mojš prenajali miestnej akčnej skupine priestory pre tento účel a budú sa podieľať na údržbe a prevádzkovaní športovísk. Projekt bol podporený v rámci samostatnej osi4. LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka čistkou 78 900€. Celkový objem financií preinvestovaných v rámci projektu na území miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ bude 40 000€. Miestna akčná skupina týmto inovatívnym projektom podporuje turistickú a infraštruktúru voľného času, zmysluplné trávenie voľného času, priestor pre rozvoj telesnej kultúry a športu obyvateľov miestnej akčnej skupiny, ako aj obyvateľov mesta Žilina a okolitých obcí, ktorí športujú na Vodnom diele Žilina.

Slávnostné otváranie outdoorových fitness zón v obciach Strečno a Mojš prebiehalo symbolicky dňa 07.04.2015 , ktorý pripadol práve na Svetový deň zdravia. V rámci programu sa predstavili workoutové skupiny: ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Počas otváracej akcie prebiehali pre záujemcov inštruktáže o správnom cvičení na strojoch, krátke súťaže a na cvičisku v Mojši aj Body beat workout tréning. Outdoorové fitness zón y v obciach Mojš a Strečno obsahujú špeciálne vonkajšie cvičebné stroje pre cvičenie všetkých vekových kategórií (juniori od 10+!!!!) vlastnou váhou a pohybom. Tieto moderné stroje zahŕňajú aj jeden špeciálny cvičebný stroj pre vozíčkarov.
Športoviská sú plne k dispozícii, sú voľne verejne prístupné a nachádzajú sa v blízkosti turistických a cykloturistických trás, preto v neposlednom rade poslúžia aj návštevníkom regiónu a svojou mierou sa pričinia o zlepšovanie športovej a turistickej infraštruktúry v ňom. Miestna akčná skupina v terchovskej doline chce do budúcna pokračovať v rozvoji územia viacerými podobnými nekomerčnými verejnoprospešnými aktivitami, ako aj podporou spolupráce medzi obcami , podnikateľmi a tretím sektorom. V novom programovom období 2014 – 2020 sa OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ ako jedna z dvoch miestnych akčných skupín so štatútom v žilinskom kraji bude opätovne uchádzať o podporu v rámci prístupu LEADER/ Miestny Rozvoj Vedený Komunitou.

Fotogaléria z otvárania

Menovitý zoznam tímu projektu spolupráce:

  • Ing. Ivan Dvorský – predseda OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, finančná zodpovednosť za projekt
  • Mgr. Peter Madigár, Koordinácia čiastkových aktivít projektu, zabezpečenie podkladových a potrebných materiálov
  • Ing. Martina Olešová, Administratívne zabezpečenie projektu

Video z otvárania cvičísk