Zasadnutie Výberovej komisie 29.10.2012

Výberová komisia MAS zasadala dňa 29.10.2012 a hodnotila 3 projekty PRV SR – OS 4 LEADER. Všetky 3 projekty v rámci výziev č.6, č7. a č.8/PRV/MAS 53 prešli administratívnou a formálnou kontrolou a VK ich odporučila na schválenie PPA.

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska a platobná agentúra  oznamuje  zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia […]

logo_NSS_MAS_1

Stretnutie zástupcov NSS MAS na ministerskej pôde

Zástupcovia NSS MAS (Andrea Hradiská,  predsedkyňa NSS MAS , Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec, o.z. a Ľudovít Kovács, manažér MAS Stará Čierna voda ) sa dňa 8.10. 2012 stretli so štátnym  tajomníkom Štefanom Adamom a generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka Martinom Barbaričom. Účelom rokovania  je zlepšenie  spolupráce a riešenia problémov  v rámci implementácie programu osi […]

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 10.10. 2012 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” za obdobie 01.01.-30.09.2012. Fotogaléria

varin

Kurz pletenia z pedigu

Obec Varín Vás  pozýva na kurz pletenia z pedigu, ktorý sa bude konať v sobotu  20.10.2012 vo Varíne v Dome Matice Slovenskej. Chcete  urobiť radosť niekomu blízkemu a vyrobiť si  vianočné sánky alebo zvončeky? Neváhajte a zúčastnite sa kurzu.

odkaz

Prijatie NSS MAS za člena ELARD

Dňa 25. septembra  2012 sa NSS MAS (Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných  Skupín), ktorej členom je aj naše Združenie OZ  “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ stala spolu s Chorvátskom členom  v rámci nezávislej európskej organizácie pre rozvoj vidieka ELARD. ELARD združuje 800 MAS z 21 krajín EÚ. Viac nájdete o ELARD nájdete  TU.

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie 10.10.2012

Dňa 10.10. 2012 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala hospodárenie s finančnými prostriedkami združenia za obdobie 01.01.-30.09.2012.  Neboli zistené žiadne nedostatky.

Terénny monitoring realizovaných projektov

V dňoch 26.9. 2012 a  03.10. 2012 sa uskutočnil  opakovaný terénny monitoring  realizácie projektov, ktoré  boli schválené v rámci  výzvy č.2 /PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 2 Obnova a rozvoj obcí a niektorých realizovaných projektov z výzvy č.1/PRV/MAS 53z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013,  ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 1 Základné […]

Monitoring realizovaných projektov

V dňoch 26.9. 2012 a 03.10. 2012 sa uskutočnil opakovaný terénny monitoring realizácie projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č.2 /PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 2 Obnova a rozvoj obcí a niektorých realizovaných projektov z výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. […]

logo-leader

Aktualizácia Výzvy č. 7 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzvy č. 8 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Miestná akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 04. 10. 2012 boli aktualizované Výzva č. 7 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3. 4. 1 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzva č. 8 pre opatrenie 3. 3 Vzdelávanie a informovanie. Výzvy boli aktualizované z dôvodu organizačných zmien na funkcii manažéra OZ […]