Projekt “Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa”

Projekt

Na styku kultúr – tradícia súťaženia”

Projekt realizovný: Združením Miestna Rybárska Skupina Bielska Kraina

Partner projektu: Miestna akčná skupina Terchovská dolina so sídlom vo Varíne (Slovensko)

Cieľ projektu: Spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (materiálneho aaj nemateriálneho) s cieľom jeho využitia pre zvýšenie atraktivity prihraničných regiónov / pohraničia. Cieľ bude dosiahnutý vydaním dvojjazyčného sprievodcu rybárskymi revírmi v LGR Bielska Kraina, dvojjazyčnej brožúry o mládežníckych požiarnych zboroch pri požiarnych zboroch v Poľsku a dobrovoľných hasičských zboroch na Slovensku, organizácii dvoch rybárskych závodov v LGR Bielska Kraina a dvoch závodov jednotiek dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Hodnota projektu: 30 640,53 EUR

Financovanie zo zdrojov EU: 27 576,47 EUR

Termín realizácie: január 2021 – august 2021

 

Sprievodca po rybníkoch / PDF Brožúrka

Info o projekte