Oznámenie o aktualizácií Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Oznámenie o aktualizácií Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_062/7.4/4 MAS Terchovská dolina informuje, […]