Výzva MAS_062/7.5/3

Výzva MAS_062/7.5/3

Miestna akčná skupina Terchovská dolina
vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:  29.11.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP: 29.12.2023

 

Typ výzvy: uzavretá

Oprávnení žiadatelia:

  • obce vo vidieckych oblastiach zahrnuté do územia MAS
  • združenia obcí s právnou subjektivitou

Intenzita pomoci: 100%

Výška príspevku: od 5 000 € do 50 000 €

Objem základnej alokácie: 50 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informač. tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
  • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 

 

Výzva vo formáte PDF:

 

Posted in Pozvánky.