Stanovy

                                                                                                                                                                             STANOVY

                                                                                                                                                                 občianskeho združenia

                                                                                                                                                 Miestna akčná skupina Terchovská dolina

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1.1  Miestna akčná skupina Terchovská dolina (ďalej len združenie) je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá.

1.2  Združenie je partnerstvo samospráv, podnikateľských, nepodnikateľských, občianskych subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom rozvíjať miestny rozvoj vedený komunitou – CLLD (z anglického výrazu „Community Led Local Development“) založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER (z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de l´ Économie Rurale – spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). Združenie je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv, pričom táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len stratégia CLLD).

Záujmové skupiny v zmysle tohto článku sú:

 • záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“ – zastúpená subjektami ústrednej správy, územnej samosprávy a ich združeniami),
 • záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“ – zastúpená podnikateľmi a ich združeniami),
 • záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“ – zastúpená občianskymi združeniami, spolkami, záujmovými združeniami, občanmi a inými subjektami).

1.3  Členstvo v jednej záujmovej skupine v zmysle bodu 1.2 Článku 1 týchto stanov je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine v zmysle toho istého bodu.

1.4  Združenie je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 2

Názov a sídlo združenia

2.1  Názov: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

2.2  Skrátený názov: MAS Terchovská dolina

2.3  Skratka: MAS TD

2.4  Anglický názov: Local action group Terchovská Valley

2.5  Sídlo: Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

 

Článok 3

Poslanie, ciele, činnosti a úlohy

3.1  Poslaním združenia je podpora rozvíjania a koordinácia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len CLLD) založeného na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER (inovatívnom prístupe k rozvoju vidieka s využitím lokálnych zdrojov a rozhodovania miestnych aktérov, ďalej len LEADER) za účelom rozvoja svojho územia.

3.2  Dlhodobým cieľom činnosti združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného a všestranného  rozvoja zadefinovaného územia na základe využitia miestnych zdrojov, partnerského postupu a spolupráce.

3.3  Konkrétnymi cieľmi činnosti združenia sú:

 1. implementácia a realizácia miestneho rozvoja vedeného komunitou – CLLD založeného na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER prostredníctvom vypracovania a vykonávania stratégie CLLD ,
 2. zlepšovanie stavu a tvorba životného prostredia v členských obciach a definovanom území,
 3. zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora rozvíjania zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj,
 4. zlepšovanie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu, udržanie pracovných miest, spoluprácu a zapojenie marginalizovaných komunít,
 5. podpora rozvoja športových aktivít občanov, vrátane športovania detí a mládeže, seniorov a občanov so zdravotným postihnutím,
 6. podpora rozvoja a práce s deťmi a mládežou na vidieku najmä za účelom budovania povedomia o vidieckom prostredí, vzťahu k životnému prostrediu, miestnej histórii, tradíciách a prevencii voči rôznym sociálne patologickým javom vrátane podpory a rozvoja neformálneho a informálneho vzdelávania,
 7. podpora zachovávania kultúrnych hodnôt,
 8. podpora rozvoja občianskych iniciatív a aktivít,
 9. podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia (historických, kultúrnych, sociálnych) s dôrazom na ich jedinečnosť, originalitu a miestny ráz,
 10. podpora koordinácie aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia.

3.4  Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude združenie realizovať nasledovné činnosti a úlohy:

 1. implementácia stratégie CLLD a realizácia miestneho rozvoja vedeného komunitou,
 2. realizácia programov a aktivít smerujúcich k podpore rozvoja územia MAS a miestnych subjektov,
 3. propagácia aktivít, činností a územia MAS,
 4. sieťovanie a spolupráca s inými združeniami, miestnymi akčnými skupinami, subjektmi všeobecne, najmä vo vidieckom priestore Slovenskej republiky a Európskej únie,
 5. projektová, poradenská a informačná činnosť,
 6. publikačná a vydavateľská činnosť,
 7. spolupráca s externými inštitúciami,
 8. organizovanie odborných prednášok, workshopov, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít pre členov združenia a širokú verejnosť,
 9. organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 10. výmena skúseností a spolupráca s inými organizáciami doma i v zahraničí,
 11. realizácia úloh a aktivít v zmysle interných vykonávacích predpisov,
 12. vykonávanie úloh a činností v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Článok 4

Členstvo v združení

4.1  Členstvo v združení je dobrovoľné.

4.2 Členom/členkou združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území združenia (bod 1.2, Článok 1 týchto stanov), ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok.

4.3  Právnickú osobu v združení zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.

4.4 Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača/uchádzačky o členstvo podaním žiadosti o vstup do združenia, odporúčaním Rady združenia, schválením žiadosti o vstup Valným zhromaždením a zaplatením členského príspevku. Splnenie všetkých štyroch podmienok je pre vznik členstva záväzné. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi/záujemkyni písomne zdôvodnené najneskôr do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí Valným zhromaždením.

4.5 Členstvo v združení zaniká písomným prehlásením člena/členky o vystúpení zo združenia Predsedovi/Predsedníčke, ústnym vzdaním sa členstva na Rade, alebo Valnom zhromaždení, jeho/jej úmrtím, zánikom alebo vyhlásením exekúcie, konkurzu alebo likvidácie člena s právnou subjektivitou, zánikom združenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena/členky zo združenia z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti v združení, hrubého porušenia stanov alebo pre správanie, ktoré ohrozuje dobrú povesť združenia.

4.6  Člen/členka združenia, ktorý/ktorá začne vykonávať funkciu nezlučiteľnú s členstvom v združení, ktorému/ktorej hrozí konflikt záujmov alebo ktorý/ktorá má na to iné vážne dôvody, oznámi túto skutočnosť Predsedovi/Predsedníčke a požiada o pozastavenie svojho členstva, ktoré sa dňom vzniku prekážky pozastaví. Po odpadnutí prekážky, ktorá bola dôvodom pre pozastavenie členstva oznámi túto skutočnosť člen/členka Predsedovi/Predsedníčke a jeho/jej členstvo sa dňom oznámenia v plnom rozsahu obnoví.

4.7 Počas doby, kedy má člen/členka pozastavené členstvo, sa na neho/na ňu nevzťahujú odseky 4.8 a 4.9 týchto stanov. Rovnako sa na člena/členku počas doby pozastavenia členstva nevzťahuje prvý dôvod pre vylúčenie člena/členky zhromaždením v druhej vete odseku 4.5 tohto článku.

4.8  Člen/členka združenia má právo:

 1. zúčastňovať sa Valných zhromaždení združenia,
 2. hlasovať pri rozhodovaní Valného zhromaždenia,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 4. obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 5. byť informovaný/á o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov združenia,
 6. voliť a byť volený/á do orgánov združenia,
 7. zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením,
 8. využívať informácie a služby združenia,
 9. podieľať sa na tvorbe, príprave, úprave stratégie CLLD, jej implementácii a hlasovať pri rozhodovaní o stratégii v rámci kompetencií jednotlivých orgánov.

4.9 Člen/členka združenia má povinnosť:

 1. aktívne sa podieľať na aktivitách a napĺňaní cieľov združenia,
 2. dodržiavať a napĺňať stanovy i spoločne dohodnuté postupy,
 3. dodržiavať prijaté uznesenia Valného zhromaždenia združenia,
 4. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 6. v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,
 7. informovať združenie  o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa jeho účelu, cieľov a činností,
 8. zaplatiť členský príspevok,
 9. dodržiavať interné vykonávacie predpisy.

4.10  Člen/členka združenia/členský subjekt bude priradený ku konkrétnej záujmovej skupine v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov v personálnej matici združenia a písomnom doklade o členstve, ktorý vydá Rada združenia. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine. Členská obec MAS TD nesmie zároveň byť členom iného združenia / miestnej akčnej skupiny pracujúcej na princípoch prístupu LEADER/CLLD.

 

Článok 5

Orgány združenia

5.1 Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)

5.2 Rada (výkonný orgán)

5.3 Výberová komisia

5.4 Predseda (štatutárny orgán)

5.5 Kontrolná a revízna komisia (kontrolný orgán)

5.6 Monitorovací výbor

 

                                                                                                                                                                                 Článok 6

                                                                                                                                                    Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)

6.1 Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci členovia združenia.

6.2  Členovia najvyššieho orgánu sú právnické a fyzické osoby v zmysle Článkov 1 a 4 týchto stanov. V zložení najvyššieho orgánu nemôže mať žiadna záujmová skupina v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov viac ako 49% hlasovacích práv, pričom táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD.

6.3 Valné zhromaždenie zvoláva Predseda/Predsedníčka pozvánkou zaslanou všetkým členom/členkám, členským subjektom združenia minimálne 7 dní vopred, minimálne raz do roka. Pozvánka môže byť zasielaná elektronickou formou. V naliehavých a mimoriadnych prípadoch nemusí byť lehota 7 dní dodržaná, minimálna lehota medzi odoslaním pozvánky a uskutočnením valného zhromaždenia nesmie byť kratšia ako 24 hodín. V osobitných prípadoch sa Valné zhromaždenie schádza, ak písomne požiada o zvolanie minimálne jedna pätina členov/členiek, členských subjektov združenia, a to do 30-tich kalendárnych dní od doručenia žiadosti Predsedovi/Predsedníčke Rady (výkonného orgánu). V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

6.4  Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen/členka jeden hlas. Pri naliehavých rozhodnutiach je možne hlasovať per rollam. Na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebné rešpektovať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

6.5 Valné zhromaždenie členov/členiek je schopné sa uznášať vo veciach činnosti združenia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny (viac ako 50% všetkých hlasov) všetkých členov/členiek. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov/členiek do 30 minút po stanovenom termíne začiatku zasadnutia, rozhodne výkonný orgán o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.

6.6  Náhradné zasadnutie najvyššieho orgánu združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne 1/3 členov/členiek a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe hlasovanie o stratégii CLLD, plnení úloh súvisiacich s CLLD/LEADER, alebo hlasovanie o zlúčení alebo zrušení združenia a ak nie je riadne valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí Predseda/Predsedníčka vždy zvolať valné zhromaždenie členov na iný termín.

6.7 Pri hlasovaní o stratégii CLLD, plnení úloh, ktoré súvisia s prístupom LEADER/CLLD a implementáciou stratégie CLLD musí byť prítomná nadpolovičná väčšina (viac ako 50% všetkých hlasov) všetkých členov/členiek združenia bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám.

6.8  Valné zhromaždenie (najvyšší orgán) má nasledujúce kompetencie:

 1. rozhoduje o počte členov/členiek v orgánoch združenia, ktorý je vždy nepárny,
 2. volí a odvoláva na návrh Rady Predsedu/Predsedníčku  a členov/členky Rady (výkonného orgánu),
 3. na návrh Rady volí a odvoláva Predsedu/Predsedníčku a členov/členky kontrolného orgánu (Kontrolná a revízna komisia),
 4. schvaľuje stratégiu CLLD a jej prípadné zmeny – aktualizáciu alebo ďalšie rozvojové dokumenty združenia,
 5. schvaľuje rokovací poriadok Rady a Valného zhromaždenia,
 6. schvaľuje a mení stanovy, pričom na zmenu stanov musí byť prítomná 3/5 väčšina všetkých členov/členiek Valného zhromaždenia,
 7. schvaľuje účtovnú uzávierku, správu o hospodárení združenia a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,
 8. schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
 9. rozhoduje o zániku, dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení združenia minimálne 3/5 väčšinou členov Valného zhromaždenia,
 10. stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
 11. rozhoduje o účasti združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a na návrh Rady do nich volí svojich zástupcov,
 12. schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu,
 13. volí a odvoláva na návrh Rady predsedu/predsedníčku (štatutárny orgán) podpredsedu /podpredsedníčku, podpredsedov/podpredsedníčky,
 14. o) schvaľuje prijatie a vylúčenie členov združenia,
 15. p) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia, prípadne jeho likvidácii,
 16. q) rozhoduje o ďalších činnostiach združenia v súlade so stratégiou CLLD,
 17. r) vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení

6.9  Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov /členiek.

6.10  V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh považuje za neprijatý.

6.11  Z rokovania zasadnutia najvyššieho orgánu sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov/účastníčok, záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Zápisnica je sprístupnená všetkým členom/členkám najneskôr do 7 pracovných dní od konania zasadnutia v elektronickej forme mailom, alebo osobne k nahliadnutiu v kancelárii združenia.

                                                                                                                                                                         Článok 7

                                                                                                                                                          Rada (výkonný orgán)

7.1  Rada (výkonný orgán) je rozhodovací a riadiaci orgán združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia (najvyššieho orgánu), ktorý svoju činnosť vykonáva v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi združenia. Výkonný orgán je volený na obdobie 4 rokov a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu (najvyššiemu orgánu). Na čele Rady je predseda/predsedníčka, ktorý/á je zároveň štatutárnym orgánom združenia a vedie jej rokovania

7.2 Rada (výkonný orgán) má 11 členov, pričom ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov nemá viac ako 49% hlasovacích práv, pričom táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD. Opakovaná voľba člena/členky Rady je možná.

Rada združenia má nasledovné pomerné zastúpenie:

 • 3 členovia zastupujú záujmovú skupinu občianskeho sektora (ZSOS)
 • 3 členovia zastupujú záujmovú skupinu podnikateľského sektora (ZSPS)
 • 3 členovia zastupujú záujmovú skupinu verejného sektora (ZSVS)
 • 2 členovia zastupujú ľubovoľné zo záujmových skupín v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov

7.3 Rada (výkonný orgán) vykonáva nasledujúce činnosti:

 1. riadi a koordinuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 2. predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na voľbu predsedu/predsedníčky, podpredsedov /podpredsedníčok, ktorí môžu byť navrhnutí z členov Rady, pričom podpredsedovia /podpredsedníčky môžu byť volení/volené v maximálnom počte troch, v pomere: jeden zástupca záujmovej skupiny verejného – 1. sektora (ZSVS), jeden zástupca záujmovej skupiny podnikateľského – 2. sektora (ZSPS), jeden zástupca záujmovej skupiny občianskeho – 3. sektora (ZSOS) v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov,
 3. predkladá zmeny stanov na schválenie Valnému zhromaždeniu (najvyššiemu orgánu),
 4. pripravuje a schvaľuje Organizačný a pracovný poriadok združenia a ďalšie interné vykonávacie predpisy združenia,
 5. zodpovedá za vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégie CLLD, ďalej plánu činnosti alebo iných strategických dokumentov a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu (najvyššiemu orgánu),
 6. pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí,
 7. prostredníctvom Predsedu zvoláva zasadania Valného zhromaždenia a obsahovo a organizačne preň pripravuje základné materiály a podklady pre rokovania,
 8. poveruje ďalšie osoby na konanie v mene združenia na presne stanovený účel,
 9. menuje a odvoláva manažéra/manažérku MAS,
 10. podáva návrh najvyššiemu orgánu na vylúčenie člena/členky, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,
 11. podáva návrh najvyššiemu orgánu o prijatí nových členov/členiek,
 12. rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
 13. pripravuje výročnú správu združenia vrátane správy o hospodárení združenia a návrh rozpočtu a plánu činnosti, ktoré predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
 14. posudzuje návrhy, stanoviská a názory členov/členiek združenia, podnecuje ich iniciatívu a vykonáva potrebné opatrenia v záujme združenia a jej členov,
 15. ďalšie kompetencie a činnosti upravuje Organizačný a pracovný poriadok a ďalšie interné vykonávacie predpisy združenia,
 16. rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo, ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo.

7.4  Rada (výkonný orgán) v prípade potreby  a najmä v prípade implementácie stratégie CLLD, alebo iných programov na základe princípov prístupu LEADER, nástroja CLLD zriaďuje Monitorovací výbor, Výberovú komisiu a okrem iného vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení a iné stanovené v stratégii CLLD.

7.5 Rada (výkonný orgán) je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov/členiek. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

7.6 Zasadnutie Rady (výkonného orgánu) zvoláva predseda/predsedníčka podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.

7.7 Mandát člena/členky Rady (výkonného orgánu) končí uplynutím funkčného obdobia 4 rokov, odstúpením člena/členky, úmrtím, alebo jeho/jej odvolaním Valným zhromaždením (najvyšším orgánom).

7.8 Pri ukončení funkcie člena/členky výkonného orgánu z akéhokoľvek dôvodu, ho nahradí novým členom/členkou Valné zhromaždenie (najvyšší orgán).

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          Článok 8

                                                                                                                                           Predseda/Predsedníčka (štatutárny orgán)

8.1 Štatutárnym orgánom združenia je predseda/predsedníčka, ktorý/á má oprávnenie konať v jeho mene.

8.2 Predsedu/Predsedníčku volí a odvoláva na návrh Rady združenia Valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov.

8.3 Predseda/Predsedníčka združenia vykonáva hlavne tieto činnosti:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia Rady a Valného zhromaždenia (výkonného orgánu) alebo poveruje inú osobu ich vedením,
 2. rozhoduje o záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú tieto stanovami, organizačným a pracovným poriadkom a ďalšími internými vykonávacími predpismi stanovené inak,
 3. riadi činnosť združenia v zmysle platných stanov, organizačného a pracovného poriadku a ďalších a interných vykonávacích predpisov združenia,
 4. riadi a kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom kancelárie,
 5. zastupuje združenie navonok, podpisuje zmluvy a iné relevantné dokumenty,
 6. poveruje svojím zastupovaním v presne vymedzených kompetenciách konkrétne osoby spravidla podpredsedu/podpredsedníčku,
 7. vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

8.4 V prípade dlhodobej neprítomnosti a práceneschopnosti predsedu/predsedníčky, ak nie je možné, aby on/ona osobne určil/a kompetencie pre svojho zástupcu/zástupkyňu, prípadne, ak tak neurobil/a predtým, konkrétneho zástupcu/zástupkyňu, zástupcov /zástupkyne určí Rada (výkonný orgán) a vymedzí mu/im presné kompetencie.

8.5 Združenie môže na návrh Rady Valným zhromaždením zvoliť podpredsedu/ podpredsedníčku (zástupcu/zástupkyňu predsedu/predsedníčky) podľa uváženia najviac 3 podpredsedov/podpredsedníčky v pomere: jeden zástupca záujmovej skupiny verejného sektora – 1. sektor (ZSVS), jeden zástupca záujmovej skupiny podnikateľského sektora – 2. sektor (ZSPS) a jeden zástupca záujmovej skupiny občianskeho sektora – 3. sektor (ZSOS) v zmysle Článku 1, bodu 1.2 týchto stanov. Podpredseda/podpredsedníčka, podpredsedovia/ podpredsedníčky zastupuje/zastupujú činnosť Predsedu v presne vymedzených kompetenciách určených Predsedom a sú volení na obdobie 4 rokov.

 

                                                                                                                                                                           Článok 9

                                                                                                                                                                   Výberová komisia

9.1 Výberovú komisiu MAS zriaďuje Rada združenia v prípade implementácie stratégie CLLD, alebo iných programov a projektov na základe princípov prístupu LEADER, nástroja CLLD v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení.

9.2 Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade (výkonnom orgáne), Kontrolnej a revíznej komisii (kontrolnom orgáne), Monitorovacom výbore a s funkciou predsedu/predsedníčky (štatutárneho orgánu).

9.3 Pri každom hlasovaní výberovej komisie MAS o výbere projektov musí minimálne 50% hlasov patriť partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy. Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní výberovej komisie MAS upravuje Systém riadenia CLLD v platnom znení, Organizačný a pracovný poriadok a ďalšie interné vykonávacie predpisy, ktoré podliehajú schváleniu Radou.

 

                                                                                                                                                                                     Článok 10

                                                                                                                                            Kontrolná a revízna komisia (kontrolný orgán)

10.1 Kontrolná a revízna komisia je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu (najvyššiemu orgánu). Komisia sa pri svojej činnosti riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami združenia, organizačným a pracovným poriadkom a ďalšími relevantnými internými vykonávacími predpismi združenia.

10.2   Valné zhromaždenie (najvyšší orgán) na návrh Rady združenia volí a odvoláva predsedu/predsedníčku a členov/členky kontrolného orgánu na obdobie štyroch rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia/členky združenia. Pomerné zastúpenie členov/členiek v komisii v zmysle Článku 1 týchto stanov je nasledovné: 1 predstaviteľ/ka záujmovej skupiny verejného sektora (ZSVS), 1 predstaviteľ/ka záujmovej skupiny podnikateľského sektora (ZSPS) a 1 predstaviteľ/ka záujmovej skupiny občianskeho sektora (ZSOS). V zložení kontrolného orgánu nesmie mať žiadna záujmová skupiny v zmysle Článku 1 týchto stanov viac ako 49% hlasovacích práv, pričom táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD.

10.3   Člen kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu združenia okrem členstva vo Valnom zhromaždení (najvyššom orgáne).

10.4   Kontrolná a revízna komisia vo svojej činnosti najmä:

 1. a) kontroluje priebežne hospodárenie, nakladanie s majetkom združenia,
 2. b) kontroluje dodržiavanie stanov združenia, organizačného a pracovného poriadku a ostatných interných vykonávacích predpisov,
 3. c) upozorňuje príslušné orgány združenia na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich odstránenie a stanovuje k nim príslušné lehoty,
 4. d) vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení

10.5   Členovia kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady (výkonného orgánu), Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

10.6   Kontrolná a revízna komisia sa stretáva minimálne jedenkrát za rok a podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej jedenkrát ročne.

 

Článok 6

Zásady hospodárenia

6.1 Majetok Združenia je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenia môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade s  príslušnými právnymi predpismi.

 

6.2 Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

 

6.3 Zdrojom majetku Združenia sú predovšetkým:

a) členské príspevky,

b) príjmy z vlastnej činnosti,

c) pôžičky, úvery, úroky,

d) dary od fyzických a právnických osôb,

e) dotácie a granty,

f) sponzorské príspevky

g) 2% z daní zamestnancov, živnostníkov a PO

h) iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi

 

6.4 Prostriedky Združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v zmysle platných stanov.

 

6.5 Členovia Združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo iných príjmov.

 

6.6 Majetok Združenia nemožno darovať. Ochrana, evidencia a hospodárenie s majetkom združenia sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej  a revíznej komisie. Za spôsobené škody ručí združenie do výšky svojho majetku, v tomto rozsahu môže brať na seba záväzky.

 

Článok 7

Zánik

7.1 Združenie zaniká rozhodnutím Najvyššieho orgánu o jeho zlúčení alebo zrušení. Najvyšší orgán rozhoduje súčasne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

 

7.2 Združenie zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 

7.3 Na zrušenie Združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70-75 Obchodného zákonníka a nasl.

 

7.4 Všetok zostávajúci majetok a aktíva Združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ dňa  13.09.2011.

 

8.2  Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.