Výzva MAS_062/7.2/3 – Podopatrenie 7.2 (uzavretá)

Občianske združenie MAS Terchovská dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Dátum uzavretia:  25.06.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 53 923,69 €

za zdroj ŠR: 17 974,56 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Typy aktivít:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
  • Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
  • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+: www.itms2014.sk/vyzva?id=4f67273e-c0f0-4d75-909c-c05fa530dbac

Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS TD 7.2/3

Potrebné prílohy na stiahnutie: MAS_062_7.2_3_prílohy

Posted in Výzvy MAS TD - PRV.