Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001 (aktuálna)

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q178-512-001

Miestna akčná skupina Terchovská dolina oznamuje žiadateľom, že z dôvodu ukončenia realizácie
aktivít projektu Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD plánuje uzavrieť výzvu na
predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q178-512-001 dňa 31.12.2023. Po tomto termíne už
nebude možné v rámci tejto výzvy predkladať Žiadosti o príspevok.

 

Aktualizácia č.1 (dátum vydania aktualizácie: 06.04.2023, dátum účinnosti aktualizácie: 09.04.2023)

Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001

Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou mikroregiónu terchovskej doliny
z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dĺžka trvania výzvy od 23.6.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 boli vo viacerých dokumentoch výzvy zamenené logá MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

 1. kolo – 06.08.2020
 2. kolo – 08.09.2020
 3. ďalšie kolá – ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 8. dňu príslušného mesiaca

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:

 • 95 % (výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %)

Výška príspevku:

 • Minimálna výška príspevku: 5 000 EUR
 • Maximálna výška príspevku: 78 201 EUR

Termín vyhlásenia výzvy: 23.6.2020

Objem základnej alokácie: 78 201 EUR

Rozsah a oprávnené činnosti:

Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť :

 • vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,
 • stacionárne informačné systémy,
 • systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze

Budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:

 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:
 • budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov,
 • budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov,
 • odstraňovanie úzkych miest v doprave,
 • odstraňovanie bariér,
 • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci,
 • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie,
 • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov.

Dokumentácia platná od 09.04.2023:

Aktualizácia č.1 IROP CLLD Q178_512_001 SZ

Aktualizácia č.1 IROP CLLD Q178_512_001 BSZ

 


Dokumentácia platná do 08.04.2023:

0_Vyzva_IROP_CLLD_Q178_512_001_B2

1_Formular_ZoPr_-s_prilohami

2_Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

3_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

4_Kriteria_pre_vyber_projektov

Príručky:

Vzor zmluvy o príspevok :

Posted in Pozvánky, Výzvy MAS TD - IROP.