Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny

Miestna akčná skupina Terchovská dolina získala štatút Miestnej Akčnej Skupiny dňa 15.11.2017, v nadväznosti na schválenie stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny. Stratégia bola vypracovaná na základe SWOT analýzy a potrieb územia. Akčný plán (kapitola 5.2) obsahuje podopatrenia programov PRV a IROP, ktorých implementácia prispeje k naplneniu cieľov stratégie. MAS bude na základe vlastného harmonogramu vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

Všeobecne definovaná potreba územia :

Zlepšenie využívania miestneho prírodného, kultúrneho potenciálu, infraštruktúry a ľudských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu terchovskej doliny.

Strategické potreby:

  1. Zlepšenie a skvalitnenie stavu infraštruktúry a životného prostredia
  2. Podpora podnikania najmä v oblasti miestnych služieb, cestovného ruchu a poľnohospodárstva
  3. Zlepšenie participácie na miestnom rozvoji, medzisektorovej spolupráci a zachovávaní miestneho dedičstva

Opatrenia stratégie:

PRV 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

PRV 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

PRV 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

PRV 4.1 –  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

PRV 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

PRV 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

IROP 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Celá stratégia vo verzii pdf na stiahnutie tu: Strategia CLLD MAS TD 2.1 BSZ