PRV 2014-2020

Súhrnné informácie k novému programovému obdobiu 2014-2020.

20.10.2016 / Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín

09.03.2016 / Výzva 18/PRV/2016 – aktualizácia č. 2 – zrušená výzva

24.09.2015/ Výzva 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Publikácie NSRV SR k jednotlivým opatreniam:

15.07.2015 / Výzva – opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

07.07.2015 / Aktualizácia Výzva 19.1. – Prípravná podpora

24.06.2015 / Manuál_na_spracovanie_strategie CLLD

28.05.2015 / Podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora

06.05.2015 /Indikativny_harmonogram_vyziev_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_z_PRV 2014-2020

04.05.2015 / Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 
Schválená dňa 28.04.2015 Mininsterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

07.04.2015 / System_riadenia_CLLD_leader_a_komunitny_rozvoj_pre_programove_obdobie_2014_-2020

07.04.2015 / System_riadenia_PRV_SR_2014_-2020

13.02.2015 / Schválené PRV 2014-2020

Európska komisia schválila dňa 13.02. 2015 PRV SR 2014-2020. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas 7 ročného obdobia.