Príprava Dodatku č.1 k Stratégii CLLD MAS TD

V zmysle platného Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 aktualizovaného Dodatkom č. 3 zo dňa 27.9.2016, gestor miestneho rozvoja vedeného komunitou vydal metodický pokyn na účely predkladania Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“) v rámci výzvy pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

MAS Terchovská dolina ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorému bola vydaná hodnotiaca správa v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (výzva č.: 1MAS/PRV/2015) formou dodatku k stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) vykonala úpravu nižšie uvedených kapitol v stratégii CLLD, a to v súlade so Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 3, kapitola 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS.

Predmetom dodatku bola úprava nasledovných kapitol:

  • kapitola 5, podkapitola 5.2 Akčný plán,
  • kapitola 5, podkapitola 5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD,
  • kapitola 6. Finančný rámec.

Kancelária MAS pripravila úpravu SCLLD pričom bola znížená celková alokácia pri zachovaní všetkých opatrení a pomerov medzi fondami PRV:IROP a sektormi VEREJNÝ: SÚKROMNÝ. Dodatok vypracovaný vo forme sledovania zmien bol prerokovaný na Rade združenia OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ dňa 25.11.2016 a schválený v zmysle Stanov združenia dňa 29.11.2016 Valným zhromaždením OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Dňa 2.12.2016 bol odoslaný na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Nitre.

Predpokladaný termín vyhodnotenia žiadostí o „štatúty“ pripadá na mesiace február/marec 2017. Následne sa predpokladá vyhlásenie výzvy na druhé kolo výberu MAS v mesiacoch február/marec 2017 s predpokladaným termínom uzavretia výzvy: apríl/máj 2017.