Projekt LEADER na Považí

Názov projektu spolupráce: LEADER na Považí

Zmluva o národnej spolupráci

Predmetom projektu národnej spolupráce s názvom LEADER na Považí, ktorý OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ realizovalo s partnerom projektu MAS Naše Považie bolo podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností medzi partnermi projektu. Celková výška NFP bola vo výške 28 080,- EUR.

Na oboch územiach bola zadefinovaná potreba podpory výmeny skúseností a zručností členov a motivácie pracovať na princípoch prístupu LEADER. Projekt LEADER na Považí bol zameraný na budovanie kapacít spoločným organizovaním aktivít, komunikáciou, stretávaním a výmenou skúseností členov zúčastnených MAS. V rámci projektu boli realizované tieto činnosti: zber informácií a sieťovanie, spoločný layout mikroregiónov, výroba spoločných printových výstupov na posilnenie marketingu oboch MAS, odborné exkurzie LEADER na Považí a distribúcia spoločných propagačných materiálov a výstupov. Po vykonaní zberu informácií o realizovaní projektov prebehla príprava a návrh spoločného layoutu oboch regiónov a spoločných výstupov pre grafické spracovanie plnofarebnej brožúry v počte 10 000 ks. Po uzavretí predošlých aktivít projektu prebehli na území obidvoch partnerov dvojdňové odborné exkurzie pre členov MAS zamerané na budovanie kapacít, ukážky realizovaných projektov v rámci opatrení 341 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 342 Obnova a rozvoj obcí. Na týchto exkurziách bola zabezpečená distribúcia printových materiálov v podobe výstupu projektu, a to brožúry LEADER na Považí. Okrem hlavného cieľa projektu uplatňovania princípu zdola-nahor prístupu LEADER, maximalizovania spoločenských a kultúrnych prínosov a vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií boli naplnené i doplnkové ciele projektu. Ako výmena skúseností a prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka a podpora podnikania na vidieku.

Fotogaléria z odborných exkurzií

Menovitý zoznam tímu projektu spolupráce:

Ing. Ivan Dvorský – predseda OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, finančná zodpovednosť za projekt
Mgr. Peter Madigár – koordinácia prípravy grafického layoutu, koordinácia odbornej exkurzie LEADER na Považí
Ing. Martina Olešová – koordinácia zberu údajov, koordinácia odbornej exkurzie LEADER na Považí

Brožúra LEADER na Považí