Koncepcia Leadru

Hlavnou myšlienkou stojacou za prístupom Leader je, že vďaka rozmanitosti európskych vidieckych oblastí sú stratégie rozvoja efektívnejšie a účinnejšie, ak o nich rozhodujú a ak ich realizujú miestni aktéri na miestnej úrovni s jasnými a transparentnými postupmi, s podporou príslušných verejných správ a potrebnou technickou pomocou na prenos osvedčených postupov. Rozdiel medzi Leaderom a inými, tradičnejšími opatreniami vidieckej politiky je, že tento prístup naznačuje skôr „ako“ postupovať, než „čo“ treba robiť. Prístup Leader je zhrnutý v siedmich kľúčových znakoch. Tu sú síce opísané oddelene, ale treba ich pokladať za balík. Každý znak dopĺňa a pozitívne ovplyvňuje ostatné v priebehu celého procesu realizácie s trvalými účinkami na dynamiku vidieckych oblastí a ich schopnosť riešiť svoje problémy.

Znak č. 1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja

Oblastný prístup zaberá malé, homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť realizácie politiky často charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť, alebo spoločné potreby a očakávania. Mať takúto oblasť ako referenčnú uľahčuje poznávanie miestnych silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí, endogénneho potenciálu a identifikáciu hlavných problémových miest udržateľného rozvoja. Oblastný znamená v podstate miestny. Tento prístup zrejme funguje lepšie ako iné prístupy, lebo umožňuje presnejšie upravovať akcie tak, aby vyhovovali skutočným reálnym potrebám a miestnej konkurenčnej výhode. Zvolená oblasť musí mať dostatočnú súdržnosť a kritickú masu v zmysle ľudských, finančných a ekonomických zdrojov, ktorá podporuje životaschopnú stratégiu miestneho rozvoja. Nemusí zodpovedať vopred definovaným správnym hraniciam.

Oblastný prístup
Definícia „miestnej oblasti“ nie je ani univerzálna, ani statická. Naopak, vyvíja sa a mení spolu s rozsiahlejšími hospodárskymi a spoločenskými zmenami, úlohou farmárstva, riadením poľnohospodárstva a otázkami životného prostredia a všeobecným vnímaním vidieckych oblastí.

Znak č. 2. Prístup zdola nahor

Prístup zdola nahor znamená, že miestni aktéri sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a výbere priorít sledovaných v ich oblasti. Skúsenosti ukazujú, že prístup zdola nahor by sa nemal pokladať za alternatívu alebo protiklad prístupov vnútroštátnych a/alebo regionálnych orgánov zhora nadol, ale skôr za ich kombináciu a interakciu v záujme dosiahnutia lepších celkových výsledkov. Zo siedmich znakov Leaderu je najvýraznejším znakom prístup zdola nahor. Podľa tohto prístupu by mali byť politiky vidieka koncipované a realizované spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám spoločenstva, ktorému slúži. Jedným zo spôsobov jeho zabezpečenia je vyzvať miestnych aktérov, aby prevzali vedenie a zúčastňovali sa rozvoja. Toho sa drží EÚ tvorená ako 15, tak aj 25 členskými štátmi, ale rovnako dôležité je to aj v krajinách ašpirujúcich na členstvo v EÚ, ktoré majú štrukturálne problémy v poľnohospodárstve a mnoho príležitostí zlepšiť kvalitu života na vidieku. MAS rozhodujú o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a robia rozhodnutia o rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať. Na základe výberu projektu, ktorý robí MAS, skutočné platby často vypláca platobný orgán, ktorý sa skôr zaoberá verejným financovaním než samotná MAS.

Najaktívnejší vidiecki aktéri v miestnych iniciatívach:

 • profesionálne organizácie a zväzy (zastupujúce farmárov, odborníkov z iných oblastí a mikropodniky);

 • obchodné združenia;

 • občania, obyvatelia a ich miestne organizácie;

 • miestni politickí predstavitelia;

 • environmentálne združenia;

 • poskytovatelia kultúrnych a obecných služieb vrátane médií;

 • ženské združenia;

 • mladí ľudia.

Od miestnej akčnej skupiny sa očakáva, že:

 • spojí príslušné záujmové skupiny oblasti okolo spoločného projektu;

 • má rozhodovaciu autonómiu a schopnosť sviežeho pohľadu na miestne zdroje;

 • spojí rôzne opatrenia;

 • je schopná skúmať príležitosti ponúkané miestnou zmesou zdrojov;

 • je otvorená novátorským myšlienkam;

 • je schopná spojiť a integrovať samostatné sektorové prístupy.

Miestne akčné skupiny majú oprávnenie prevziať veľkú časť riadiacich zodpovedností (napr. za výber projektu, platbu, monitorovanie, kontrolné a hodnotiace úlohy) súvisiacich s jednotlivými operáciami. Stupeň autonómie MAS sa však môže podstatne meniť v závislosti od osobitného spôsobu organizačného a inštitucionálneho kontextu členských štátov. Najbežnejšou formou financovania projektov a akcií Leaderu sú globálne granty. Tieto granty, ktoré spolufinancuje EÚ a vnútroštátne verejné fondy, pokrývajú rôznu časť finančných požiadaviek projektu v závislosti od druhu projektu a typu oblasti.

Znak č. 3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)

Originálnym a dôležitým znakom prístupu Leader je založenie miestneho partnerstva, známeho ako „miestna akčná skupina“ (MAS). MAS má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich. MAS účinne stimulujú aj udržateľný rozvoj, lebo:

 • zhromažďujú a kombinujú dostupné ľudské a finančné zdroje z verejného sektora, súkromného sektora, občianskeho a dobrovoľného sektora;

 • združujú miestnych hráčov okolo kolektívnych projektov a akcií, do ktorých je

zapojených viacero sektorov, aby získali synergie, spoločné vlastníctvo a kritickú masu

 • potrebnú na zlepšenie hospodárskej konkurencieschopnosti oblasti;

 • posilňujú dialóg a spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vidieka, ktorí majú často málo skúseností so spoluprácou, znižovaním potenciálneho konfliktu a uľahčovaním diskutovaných riešení prostredníctvom konzultácie a diskusie;

 • prostredníctvom interakcie medzi rôznymi partnermi uľahčujú procesy adaptácie a zmeny v sektore poľnohospodárstva (napr. kvalitné výrobky, potravinové reťazce),

 • integráciu environmentálnych problémov, diverzifikáciu vidieckej ekonomiky a kvalitu života.

MAS by mala združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážená a zastupovať existujúce miestne záujmové skupiny, ktoré vzišli z rôznych sociálno – ekonomických sektorov v oblasti. Na rozhodovacej úrovni musia aspoň 50 % miestneho partnerstva predstavovať súkromní partneri a združenia.
MAS môžu vznikať ad hoc, aby sa dostali k podpore Leaderu, alebo môžu vychádzať z existujúcich partnerstiev. MAS, vybavená tímom praktikov a rozhodovacími právomocami, predstavuje model organizácie, ktorá môže pozitívne ovplyvniť realizáciu politík. Skúsenosti ukazujú, že z týchto spoločných vlastností sa vyvinulo niekoľko typov MAS, ktoré sú výsledkom rôznych foriem regionálnych a vnútroštátnych politických a inštitucionálnych organizácií s rôznymi stupňami autonómie týkajúcej sa schvaľovania projektov a finančného riadenia. Úloha a zodpovednosti MAS sa v niektorým členských štátoch vyvíjali zároveň s tým, ako rástlo poznanie prístupu Leader.

Znak č. 4. Uľahčovanie inovácie

Leader môže hrať cennú úlohu v stimulačných a novátorských prístupoch k rozvoju vidieckych oblastí. Túto inováciu podnecuje aj to, že MAS sú v rozhodovaní o akciách, ktoré chcú podporiť, slobodné a flexibilné. Inováciu treba chápať v širokom zmysle. Môže znamenať uvádzanie nového výrobku, nového procesu, novej organizácie alebo nového trhu. Táto bežná definícia inovácie platí pre vidiecke oblasti rovnako ako pre mestské oblasti. Z dôvodov nízkej hustoty a relatívne nedostatočnej úrovne ľudských a fyzických zdrojov však majú vidiecke oblasti slabšie spojenia s výskumnými a vývojovými strediskami a môžu pokladať za ťažké produkovať radikálne inovácie, hoci aj to je, pravdaže, možné. Inovácia vo vidieckych oblastiach môže zahŕňať prenos a adaptáciu inovácií vyvinutých inde, modernizáciu tradičných foriem know – how, alebo hľadanie nových riešení pretrvávajúcich problémov vidieka, ktoré zásahy iných politík nemôžu vyriešiť uspokojivým a udržateľným spôsobom. To môže poskytnúť nové odpovede na osobitné problémy vidieckych oblastí. Zavedenie prístupu Leader s jeho siedmimi znakmi môže byť inováciou v tvorbe samotných politík, ktoré môžu generovať novátorské akcie originálnou metódou realizácie prijatej politiky. Napríklad, uvedený prístup zdola nahor môže podnecovať vznik nových nápadov na projekty, ktoré môže potom podporiť MAS, lebo nie je viazaná fixnou ponukou opatrení. Prijímanie informačných a komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach sa môže stať dôležitým kanálom pre širší prístup vidieckeho obyvateľstva k inováciám.

Znak č. 5. Integrované a viacsektorové akcie

Leader nie je programom sektorového rozvoja; stratégia miestneho rozvoja musí mať viacsektorové odôvodnenie integrujúce niekoľko sektorov činnosti. Akcie a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako súdržný celok. Integrácia sa môže týkať akcií vykonávaných v jedinom sektore, všetkých akcií programu, alebo osobitných skupín akcií, alebo, čo je najdôležitejšie, spojením medzi rôznymi ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi, ekologickými aktérmi a zainteresovanými sektormi.

Znak č. 6. Vytváranie sietí

Vytváranie sietí zahŕňa výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know – how medzi skupinami Leader, vidieckymi oblasťami, správami a organizáciami zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú priamymi príjemcami pomoci Leaderu. Vytváranie sietí je prostriedkom prenosu osvedčených postupov, šírenia inovácie a budovania na poučeniach z miestneho rozvoja vidieka. Vytváranie sietí zlepšuje spojenia medzi ľuďmi,
projektmi a vidieckymi oblasťami, a tak môže pomôcť prekonať izoláciu, ktorej čelia niektoré vidiecke regióny. Môže pomáhať podnecovať projekty spolupráce tým, že vytvára kontakty medzi skupinami Leader.

Existujú rôzne druhy sietí:

Inštitucionálne siete
Tie financuje Európska komisia, ktorá definuje ich úlohu. EÚ podporuje štruktúry sietí na európskej i vnútroštátnej úrovni, ktoré spájajú skupiny Leader, správy a všetkých ostatných zainteresovaných partnerov činných v rozvoji vidieka. Od roku 2007 budú existovať tieto druhy inštitucionálnych sietí:

 • európska sieť pre rozvoj vidieka (prevádzkovaná Komisiou);

 • vnútroštátna vidiecka sieť, ktorá má vzniknúť v každom členskom štáte.

Sieťové činnosti boli spočiatku zamerané len na Leader, ale od roku 2007 sa budú zaoberať omnoho širším rozsahom otázok rozvoja vidieka. Budú mať odbornú podporu a budú vykonávať praktické činnosti ako: príprava publikácií o rôznych aspektoch rozvoja vidieka, organizovanie seminárov, analyzovanie akcií rozvoja vidieka na identifikáciu osvedčených postupov, zisťovanie trendov rozvoja vo vidieckych oblastiach, prevádzkovanie internetových stránok a pomoc skupinám Leader pri hľadaní potenciálnych partnerov a spúšťaní projektov spolupráce. Európska sieť funguje aj ako miesto, kde sa stretávajú vnútroštátne siete a správy každého členského štátu, aby sa podelili o svoje skúsenosti na európskej úrovni. Účasť v sieťových činnostiach je povinná pre všetky skupiny Leader, ktoré dostávajú finančnú podporu od EÚ, ale vítaný je aj prínos znalostí a skúseností ďalších skupín do siete.

Vnútroštátne, regionálne a miestne siete
V niektorých členských štátoch vznikli, resp. skôr neoficiálne sa objavili siete alebo združenia skupín Leader aj na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni (napr. Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín) a na európskej úrovni (napr. Európske združenie Leader pre rozvoj vidieka – European Leader Association for Rural Development – ELARD ).

Znak č. 7. Spolupráca

Spolupráca znamená viac než len vytvorenie siete. Znamená, že miestna akčná skupina pracuje na spoločnom projekte s inou skupinou Leader alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo dokonca v tretej krajine. Spolupráca môže pomôcť skupinám Leader rozšíriť ich miestne činnosti. Môže im umožniť vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym zdrojom. Môže to byť napríklad spôsob získania kritickej masy potrebnej na to, aby bol určitý projekt životaschopný, alebo podpory komplementárnych akcií, napr. spoločného marketingu skupín Leader v rôznych regiónoch, ktorých oblasti majú rovnakú špecializáciu na určitý produkt (gaštany, vlna atď.), alebo vyvíjajú spoločné iniciatívy cestovného ruchu na základe spoločného kultúrneho dedičstva (keltského, rímskeho atď.). Projekty spolupráce nie sú len jednoduchou výmenou skúseností. Musia obsahovať konkrétny spoločný projekt, ideálne riadený pod spoločnou štruktúrou. V rámci Leaderu sú možné dva rôzne druhy spolupráce:

 • medziteritoriálna spolupráca: to znamená spolupráca medzi rôznymi vidieckymi oblasťami v rámci členského štátu. Môže prebiehať medzi skupinami Leader a je otvorená aj pre ďalšie miestne skupiny používajúce podobný účastnícky prístup;

 • nadnárodná spolupráca: to znamená spolupráca medzi skupinami Leader z aspoň dvoch členských štátov, alebo so skupinami v tretích krajinách, ktoré sledujú podobný prístup.

Realizácia iniciatívy Leader na miestnej úrovni

Sedem kľúčových rozlišujúcich znakov vysvetľuje, o čom je prístup Leader. Zavedenie týchto zásad do praxe znamená, že konkrétni ľudia navrhujú miestne stratégie a zúčastňujú sa na činnostiach. Tento oddiel opisuje niekoľko základných krokov v procese realizácie Leaderu v oblastiach, kde sa tento prístup používa prvýkrát. Nepokúša sa opísať každú situáciu, ktorá môže vzniknúť – na to sú činnosti Leader príliš rozmanité. Zapájanie miestnych aktérov v oblastiach, kde sa Leader ešte neuplatňuje, sa zvyčajne začína vtedy, keď je už jasné, že členský štát alebo región bude niekedy v budúcnosti realizovať Leader (napríklad po pristúpení k EÚ) a v primeranom čase vyhlási pre potenciálne skupiny Leader otvorenú súťaž na predkladanie návrhov. V ideálnom prípade by sa v procese realizácie prístupu Leader mali urobiť tieto kroky.

a/ Budovanie kapacít
Toto je úplne prvý krok v realizácii prístupu Leader na miestnej úrovni. Ak má tento novátorský prístup fungovať dobre, miestni aktéri musia mať alebo získať potrebné schopnosti v zmysle nápadov na projekty a know – how, ľudských zdrojov, ktoré sa venujú určitým činnostiam, a pravdaže, finančných zručností na riadenie týchto činností. V minulosti bol tento proces často cvičením „učenia sa z vlastných chýb“. Dnes by ho mali uľahčovať nahromadené skúsenosti. Používanie sietí a iných komunikačných nástrojov veľmi pomáha pri vytváraní tejto schopnosti, lebo nielenže poskytuje informácie o Leaderi, ale vzbudzuje aj záujem miestnych aktérov o vypracovanie miestnej stratégie rozvoja vidieka a pridružených projektov, čím vytvára potrebnú kritickú masu. Budovanie kapacity nie je individuálna, ale kolektívna činnosť, v ktorej rôzni vidiecki aktéri spoznávajú prístup a spôsob jeho realizácie, čo im umožňuje šíriť ho, zúčastniť sa ho a mať z neho prospech.


b/ Spájanie miestnych aktérov

Druhým krokom je často organizovanie stretnutí alebo seminárov v rámci miestnej oblasti, na ktorých sa stretnú kľúčoví zainteresovaní aktéri, ktorí napomáhajú vzniku nápadov a miestnym aktérom umožňujú na zdravom základe diskutovať o potrebách ich oblasti. Je mnoho spôsobov, ako spojiť miestnych aktérov: najbežnejšími prostriedkami združovania miestnych aktérov sú semináre a dielne, verejné schôdze, médiá a telekomunikácie a veľtrhy a výstavy, kde možno diskutovať o otázkach, o ktoré sa zaujímajú všetky strany, a uvedomiť si rôzne názory a projekty pre oblasť.


c/ Analýza územia

Zásadne dôležitá je podrobná analýza dotknutej vidieckej oblasti. Tá sa normálne sústreďuje na identifikáciu „teritoriálneho kapitálu“ – aktív oblasti (ľudí, činností, prírodných krás, dedičstva, know – how), nie vo forme inventáru, ale unikátnych čŕt, ktoré možno rozvíjať. Analyzovanie týchto čŕt a kľúčových miest identifikovaných v tejto oblastnej analýze by malo viesť k identifikácii možných miestnych rozvojových stratégií, špecifických pre danú vidiecku oblasť. Vypracovanie analýzy oblasti zároveň sľubuje všetkým miestnym aktérom strednodobú a dlhodobú víziu oblasti. Hoci sú v tejto analýze znalosti expertov cenné, dôležité je, aby sa o rôznych „víziách“ budúcnosti a o najlepšej stratégii pre oblasť mohlo verejne diskutovať, a aby sa dosiahol vysoký stupeň konsenzu.


d/ Identifikovanie existujúcich činností/iniciatív

Kľúčovým krokom v procese Leader, ktorý je spojený s teritoriálnou analýzou, pre miestnych aktérov je vykonanie revízie existujúcich opatrení rozvoja vidieka, ktoré sa realizujú alebo plánujú v ich oblasti. Zistenie, aké iniciatívy už existujú, je zásadne dôležité pre rozhodnutie, či na nich budovať, alebo ich nahradiť. Znižuje aj riziká výskytu duplicity.


e/ Vytvorenie partnerstva

Vo fáze analýzy si prístup zdola nahor vyžaduje zvyšovanie informovanosti (prostredníctvom informácií) a angažovanosti, aby bolo možné analyzovať silné a slabé stránky oblasti a identifikovať potreby a očakávania (pomocou metód účastníckej analýzy). Táto etapa je zacielená na celé spoločenstvo plus aktívne skupiny, ktoré proces vedú. Vo fáze plánovania výberu stratégií pre miestnu oblasť (t.j. identifikovania prioritných tém/projektov, na ktoré možno požiadať o finančnú pomoc) si prístup zdola nahor vyžaduje účasť rôznych záujmových skupín (napríklad vytvorením ad hoc pracovných skupín). Spojenie miestnych aktérov a teritoriálna analýza uľahčuje zistiť, koho treba zahrnúť do verejnosúkromného partnerstva a ako riadiť realizáciu. Prípadne povedie k vytvoreniu miestnej akčnej skupiny. MAS je partnerstvo, ktoré efektívne realizuje prístup k miestnemu rozvoju dohodnutý v rámci spoločenstva.


f/ Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja
Prístup k miestnemu rozvoju má každá miestna akčná skupina zadefinovaný vo svojej Integrovanej stratégii rozvoja územia ISRU). ISRU je zároveň aj základným dokumentom, na základe ktorého žiada MAS o podporu podľa otvorených výziev príslušný riadiaci orgán.

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_sk.pdf