Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry  o doplnení “Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER”, verzia č. 1.12, platná od 30. marca 2012. Pre lepšiu orientáciu je dostupná verzia so sledovaním zmien (sz) aj bez sledovania zmien (bsz). Usmernenie pre administráciu – verzia č. 1.12, BSZ

Zasadnutie Monitorovacieho výboru

Dňa 15.3.2012 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Monitorovacieho výboru OZ “Partnerstvo pre MAS TD”. Predmetom rokovania bolo hodnotenie činnosti Monitorovacieho výboru za rok 2011, prehodnotenie a schválenie Správy o činnosti miestnej akčnej skupiny za rok 2011. fotogaléria: 

Usmernenie pre adminstráciu osi 4 LEADER

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 60 o doplnení “Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER”, verzia č. 1.11, platná od 6. marca 2012 a účinná od 26. marca 2012. Prílohy: Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, SZ Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia č. 1.11, BSZ Príloha č. 17 Príloha č. 19    

Podpisovanie zmluvy o NFP v rámci výzvy č.2/PRV/MAS53

Dňa 23. marca 2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v rámci  výzvy č.2/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 322 Obnova a rozvoj obcí.

Oznam

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: 1. Manažér MAS TD, príloha1 2. Administratívný pracovník kancelárie MAS TD, príloha2 Uchádzači o pracovné pozície môžu zasielať potrebné dokumenty na adresu OZ (viď príloha1 a príloha2)

levoa

LeaderFEST 2012

V dňoch 29. – 31. mája 2012 sa v Levoči uskutoční stretnutie Leadrov európskych krajín pod názvom  LeaderFEST 2012. Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov MAS na európskej úrovni  a ďalších aktérov rozvoja vidieka. Konferencia nadväzuje na predošlé dva ročníky, ktoré sa konali v Českej Republike. Pozvánka Zdroj