Podpisovanie zmluvy o NFP v rámci výzvy č.2/PRV/MAS53

Dňa 23. marca 2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v rámci  výzvy č.2/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 322 Obnova a rozvoj obcí.

Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na výstavbu , rekonštrukciu a modernizáciu vodovodov a kanalizácie, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych ciest, lávok, mostov, chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.

 

Posted in Oznamy.