Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme

V rámci projektu „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov“ sa uskutočnila v dňoch 28.-30. novembra 2011 konferencia pod názvom „Dnes sa spoznávame zajtra spolupracujeme“.

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č.3

Dňa 18.11.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 3/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo. Úlohou Výberovej komisie je schváliť/odporučiť resp. neschváliť/neodporučiť projekt na financovanie z […]

„Prístup Leader dnes a zajtra“

OZ „Partnerstvo pre  MAS TD“ zastúpené predsedom Združenia Ing. Ivanom Dvorským a manažérkou Združenia Bc. Oľgou Jaroščiakovou sa zúčastnilo na workshope, ktorý organizovala MAS MALOHONT v spolupráci s NSS MAS 08. novembra 2011 v priestoroch kancelárie MAS MALOHONT v Hrachove. Workshop zástupcov 12 MAS združených v Národnej sieti Slovenských Miestnych akčných skupín pod názvom „Prístup Leader dnes a zajtra“ bol zameraný […]

Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č.3

Dňa 18.11.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 3/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.   Dňa 24.11.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Prístup Leader dnes a zajtra

Dňa 08.11.2011 sa v priestoroch kancelárie MAS MALOHONT v Hrachove uskutočnil workshop zástupcov 12 MAS združených v Národnej sieti Slovenských Miestnych akčných skupín pod názvom „Prístup Leader dnes a zajtra“.