Podpisovanie zmluvy o NFP v rámci výzvy č.1/PRV/MAS 53

Dňa 22. júla 2011 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkumedzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v rámci  výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na výstavbu detských a športových ihrísk, stavebné úpravy a rekonštrukcie budov […]

Agrokomplex Nitra 2011

V dňoch 20. – 21.08.2011 sa OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zúčastní 38. Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2011 v Nitre. Naše združenie bude svojim vystúpením reprezentovať folklórna skupina „Tíšina“. NSRV pripravuje expozíciu v  rámci ktorej bude prezentovať svoju prácu, implementáciu prístupu LEADER na Slovensku, miestne akčné skupiny, regionálne produkty a tradície, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka. V spoločnej expozícii […]

Odborný seminár

Dňa 15. júla 2011 sa uskutočnil pre členov OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Odborný seminárzameraný na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní ISRÚ, v rámci opatrenia 4.3. Hosťom seminára bola Mgr. Ingrid Kociánová, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na seminári prednášali Dr. Alena Mičicivá, riaditeľka SAIA, n.o., Ing. Marcela Sláviková, zástupca ŽSK a Ing. Martina Bednárová, manažérka MAS Naše […]

Odborný seminár

Dňa 15. júla 2011 sa uskutoční v školiacej miestnosti hotela Diery Terchová, Biely potok, 013 06  Terchová Odborný seminár organizovaný v rámci opatrenia 4.3: Chod miestnej akčnej skupiny, pre členov MAS, zameraný na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní Integrovanej stratégie rozvoja územia, organizovaný v rámci projektu Integrovanej stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, kód projektu: 413531000053 […]