Výzva MAS_062/7.2/2 – Podopatrenie 7.2 (uzavretá)

Občianske združenie MAS Terchovská dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia

7.2 “Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)”

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 7.6.2019

Dátum uzavretia: 6.9.2019 23.10.2019 5.12.2019 19.12.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 75 000,00 €
za zdroj ŠR:   25 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Typy aktivít:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd
  • Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov
  • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f0c4ff01-3daa-455c-b53f-e49774546fa0

Aktuálne znenie výzvy (po aktualizácii č.3): Vyzva MAS TD 7.2 aktualizacia 3

Potrebné prílohy na stiahnutie (po aktualizácii č.3): MAS_062_7.2_2_prílohy

Posted in Výzvy MAS TD - PRV.