O Leadri

LEADER je to samostatný program, ktorý sa svojimi pravidlami vymyká z pravidiel štrukturálnej politiky, ako aj politiky rozvoja vidieka v rámci garančnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho fondu, podporuje ako jediný integrovaný rozvoj vidieka a je známy ako jedna zo 4 Európskych iniciatív v Agende 2000, a to: Urban, Equal, Interreg a LEADER. Zároveň môže slúžiť ako príklad pre vytvorenie systémovej podpory pre integrovaný rozvoj celých regiónov.

Európska iniciatíva znamená, že rámcové podmienky sa administrujú mimo štrukturálnych fondov, a Európska komisia vyčleňuje z ich rozpočtu priamo čiastku ešte pre národným plánmi a Podpornými rámcami komunity. Táto čiastka v súčasnosti pre všetky 4 programy predstavuje 5,5% štrukturálnych fondov. (Predtým pre 13 iniciatív bolo vyčlenených 9%.)

Program LEADER je výhradne zameraný na podporu rozvoja vidieka a je preň vyčlenená čiastka 1% rozpočtu štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskej usmernenia.

Fakt zmeny zdroja financovania posunul administráciu programu LEADER vo všetkých členských štátoch na Ministerstvo poľnohospodárstva.

Základné charakteristiky prístupu LEADER:


– je orientovaný vždy na limitované územie – teritoriálny princíp
– je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí a jeho nositeľom je miestna akčná skupina (MAS) – Local Action Group – LAG
– jeho proces sa začína zdola nahor a preto propagačné aktivity, technická pomoc a tréningy sú podstatným nástrojom na začiatku programu
– programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne akčné skupiny, ktorými sú medzisektorové partnerstvá na miestnej úrovni
– každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe podnikateľský plán

Partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území financované. Skupiny LEADER v členských krajinách spoluvytvárajú sieť v prospech výmeny informácií, skúseností a spoločných projektov

Program LEADER je veľmi zjednodušene povedané nový netradičný prístup k rozvoju vidieckych oblasti. Novosť spočíva v tom, že mikroregión si sám vytvorí potrebné inštitucionálne zázemie pre definovanie programu rozvoja a jeho realizáciu. K tomu sa dajú cez program LEADER získať o ktorých použití sa rozhoduje v mikroregióne na základe vlastných kritérií. Jediným obmedzením je výška financií a to, že podporované aktivity musia byť v súlade s Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, čo sa zabezpečuje už v procese prípravy rozvojového plánu pri definovaní podporovaných aktivít.

Zaradenie do programu a tým aj dostupnosť finančných zdrojov je však podmienená kladným posúdením žiadosti (projektu), ktorý predkladá MAS po zverejnení výzvy. Úspešné budú tie projekty, kde žiadateľ preukáže existenciu dostatočne silného inštitucionálneho zázemia na realizáciu programu a tiež jasnú predstavu o rozvoji mikroregiónu.