Vznik a vývoj OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Verejno – súkromné partnerstvo OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vznikalo postupne iniciatívou viacerých aktérov z územia. Proces kreovania miestnych akčných skupín (ďalej len MAS) bol koordinovaný v rámci celého regiónu Žilinským samosprávny krajom. V júni 2007 boli na pôde združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina diskutované témy a možnosti rozvoja prístupu LEADER na jeho území. Zástupcovia samospráv a ďalší aktéri z územia začali aktívne spolupracovať na budovaní miestnej akčnej skupiny. Na platforme mikroregiónu boli položené základy nového partnerstva, ktoré bolo spečatené dňa 20.3.2008 a to zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod názvom Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS terchovská dolina“ (MAS TD). Do partnerstva vstúpili okrem 17 členských obcí mikroregiónu ďalší členovia z radov zástupcov podnikateľského sektora, neziskových organizácií (občianskych združení), fyzických osôb a právnických osôb . V roku 2008 združenie vypracovalo a predložilo Integrovanú stratégiu rozvoja územia, s ktorou sa uchádzalo o podporu v rámci výzvy č.2008/PRV/04, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. V prvom kole výberu miestnych akčných skupín nebola žiadosť partnerstva podporená, preto v priebehu roku 2009 MAS TD predložila v rámci výzvy č. 2009/PRV/15 opätovne prepracovanú Integrovanú stratégiu rozvoja územia spolu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Rozhodnutím zo dňa 19.5.2010 Pôdohospodárska platobná agentúra žiadosť schválila a združeniu bol pridelený Štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS). Po náročných prípravách dňa 1. júna 2010 podpísal predseda MAS Ing. Ivan Dvorský zmluvu, ktorá priniesla v rámci samostatnej osi 4. LEADER pre MAS TD možnosť čerpať v rámci opatrenia č. 4.1 „Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia“ 2 086 600,00EUR a v rámci opatrenia 4.3 „Chod MAS“ 417 320 EUR. Miestna akčná skupina v tom istom mesiaci, dňa 18.6.2010 vyhlásila svoju prvú výzvu č. 1/PRV/MAS/53 „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“. Tým sa plne začal proces implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia a prístupu LEADER v miestnej komunite.

V začiatkoch partnerstva členskú základňu tvorilo:

  • 17 obcí Mikroregiónu Terchovská dolina: Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá

  • 18 zástupcov podnikateľského, občianskeho sektora, právnických a fyzických osôb

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa postupne stala členom Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej siete miestnych akčných skupín SR a začala rozvíjať partnerskú spoluprácu v rámci SR i za jej hranicami (MAS Oavsko, Mas Nízky Jesenník). Okrem činností na území MAS sa počas viacerých rokov zúčastňovala na medzinárodných podujatiach ako Agrokomplex Nitra, Agrotravel Kielce, LEADERFEST, Konference Venkov, Region Tour Expo Trenčín, Země živitelka a iných.