Výzva MAS_062/4.1/1 – Podopatrenie 4.1

Občianske združenie MAS Terchovská dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.9.2019

Dátum uzavretia: 30.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 60 000,00 €
za zdroj ŠR:  20 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Oprávnení žiadateľa: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=82fb1d34-4513-4cf3-9885-243c5b6ca128

Výzva vo formáte pdf: Akt01_Výzva MAS TD 4.1

Potrebné prílohy na stiahnutie: MAS_062_4.1_1_prílohy

Posted in Oznamy, Výzvy MAS TD.