Výzva MAS_062/4.1/1 – Podopatrenie 4.1 (uzavretá)

Občianske združenie MAS Terchovská dolina v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.9.2019

Dátum uzavretia: 31.03.2020 30.04.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 60 000,00 €
za zdroj ŠR:  20 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Oprávnení žiadateľa: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výzvu nájdete na portáli ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=82fb1d34-4513-4cf3-9885-243c5b6ca128

Výzva vo formáte pdf: Výzva MAS 4.1 aktualizovana

Prílohy:

priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo_aktualizovana

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky_aktualizovana

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo_aktualizovana

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz

priloha_c_18b_-prirucka_msp-1

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-4

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet(1)

priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1

Výberové a bodovacie kritériá MAS TD bsz

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz

Posted in Oznamy, Výzvy MAS TD - PRV.