V Dolnej Tižine spoznávali spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo

Obec Dolná Tižina informuje:

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“, číslo projektu: SK/FMP/6c/01/023 realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika má spoločenský dopad  čo je založené na partnerstve česko-slovenskej spolupráce. Projektom sa posilnila česko-slovenská spolupráca a to v oblasti ochrany, využívania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa vytvoril nový priestor na realizáciu aktivít a podujatí pre obyvateľov cezhraničného územia. Návštevníci regiónu budú môcť spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo prostredníctvom osadených informačných tabúľ a vitrín, podujatí, stretnutí a worksopov, ktoré budú realizované v rekonštruovanom objekte.  Stavebné úpravy objektu pozostávali zo zateplenia obvodového plášťa, z prestrešenia objektu sedlovou strechou s plechovou krytinou a zo statických sanačných a stabilizačných opatrení. Pevne veríme, že rekonštrukcia prispela k skrášleniu okolia a ako aj ku skvalitneniu priestorov. Na daný projekt bola poskytnutá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja. Realizácia tohto projektu pozostávala z dvoch častí a to: Stavebnými úpravami samotnej budovy a realizáciou aktivít slovenských a českých skautov ako aj zabudovaním drevených informačných tabúľ v osadách Zichovia, Bačín a Frankovia a osadením dvoch vitrín na budove skautskej klubovne. Poďakovanie patrí firme, ktorá stavbu realizovala, vedeniu skautského zboru 111.zbor Úsmev Dolná Tižina a pánovi Milanovi Falaštovi za výrobu drevených tabúľ.

Starostka obce

Posted in Pozvánky.