Výzva MAS_062/6.1/2

Miestna akčná skupina Terchovská dolina
vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_062/6.1/2

Aktualizácia č.1 výzvy

Popis zmeny výzvy:
1. Výberové krutérium 2.6.5:  a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA[1], ktorú podal po vyhlásení výzvy na predkladanieŽoNFP zo strany MAS na toto podopatrenie (výnimka sa uplatňuje pre výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené zo strany MAS v roku 2023, kde za rok 2023 je možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu aj pred vyhlásením výzvy napredkladanie ŽoNFP zo strany MAS) ,
2. Zmena ukončenia výzvy: 29.8.2023

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy: 30.05.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP: 28.07.2023 29.08.2023

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko),
 • Družstvo (Slovensko),
 • Európska spoločnosť (Slovensko),
 • Európske družstvo (Slovensko),
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko),
 • Podnikateľ- fyzická osoba nezapísaná v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ- fyzická osoba zapísaná v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba a/alebo rastlinná výroba) – činnosti uvedené v sekcii A NACE. Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá).

 

Intenzita pomoci: 100%

Výška príspevku: 50 000 €

Objem základnej alokácie: 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 

 • Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

 

 

Výzva vo formáte PDF:

 

Posted in Oznamy, Výzvy MAS TD - PRV.