Oznámenie o aktualizácii č.1 Výzvy č. IROP-CLLD-Q178-512-001

Miestna akčná skupina Terchovská dolina

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U  č. 1

výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q178-512-001

Dátum vydania aktualizácie:             06.04.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:          09.04.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách, ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (formálne zmeny v jednotlivých podmienkach v súlade s verziou 1.9 a 2.0 Implementačného modelu; prečíslovanie podmienok, textácia viacerých bodov, odstránená podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, upravená forma preukázania podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu, upravená podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu, upravená podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese schvaľovania žiadosti o príspevok neboli právoplatne odsúdení za niektorý z vybraných trestných činov vrátane formy preukázania a spôsobu overenia, upravená –doplnená podmienka, že žiadateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, upravená Oprávnenosť aktivít projektu v opise podeminky, forme preukázania a spôsobe overenia, upravená podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred nadobudnutím  účinnosti zmluvy o príspevku, tiež podmienka, že projekt je realizovaný na území MAS, Súlad s horizontálnymi princípmi, Oprávnenosť výdavkov projektu, podmienky vyplývajúce s osobitných predpisov, bola odstránená podmienka mať vyhlásené VO na hlavnú aktivitu projektu, upravený  názov podmienky mať povolenie na realizáciu projektu, upravená podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy, upravená Maximálna a minimálna výška príspevku – doplnený text, odstránené boli časti týkajúce sa časovej oprávnenosti realizácie projektov, podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu, súladu s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000, súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, v časti príloh zmena v textácii prílohy Splnomocnenie, odstránenie príloh Test podniku v ťažkostiach a účtovná závierka, dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, zmena v prílohe Uznesenie, resp. výpis z uznesenia o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, tiež v prílohách Výpis z registra trestov fyzických osôb,            Rozpočet projektu, Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie, Doklady od stavebného úradu, Projektová dokumentácia stavby, Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, odstránené boli ďalej prílohy Doklady preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územie sústavy NATURA 2000, doklady preukazujúce plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, doplnené časti Vypracovanie ŽoPr, Predloženie ŽoPr, časti Uzavretie zmluvy o príspevku, Zmena a zrušenie výzvy, prílohy výzvy),
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (zmena farby a veľkosti písma; formálna úprava a zosúladenie obsahu kapitol s verziou 1.9 a 2.0 Implementačného modelu, upravené/doplnené časti 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10),
  3. Príloha č. 01 Formulára ŽoPr – Splnomocnenie,
  4. Príloha č. 03 Formulára ŽoPr – Výpis z registra trestov fyzických osôb/Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov (formulár „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov) – nová príloha,
  5. Príloha č. 04 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (prečíslovanie prílohy, úprava textu v riadku č.13),
  6. Príloha č. 05 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (prečíslovanie prílohy),
  7. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (doplnená textácia a poznámky)
  8. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov (zmena textu v stĺpci čas plnenia)
  9. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (zmena hodnotenia povinného bodového kritériá „Finančná charakteristika žiadateľa”)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

LINK na aktuálne znenie výzvy: Výzva č. IROP-CLLD-Q178-512-001 (aktuálna) – MAS Terchovská dolina (mas-td.sk)

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Posted in Pozvánky.