Aktualizácia výzvy č.4

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 17.10.2011 bola aktualizovaná výzva č.4 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí. Výzva bola aktualizovaná z dôvodu zmeny sídla  OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ a kontaktných údajov. Aktualizované zmeny sú farebne (červeno) zvýraznené. Aktualizovanú výzvu nájdete v kategórii Výzvy MAS. […]

Aktualizácia výzvy č.3

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 17.10.2011 bola aktualizovaná výzva č.3 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Výzva bola aktualizovaná z dôvodu zmeny sídla  OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ a kontaktných údajov. Aktualizované zmeny sú farebne (červeno) zvýraznené.Aktualizovanú výzvu nájdete v kategórii Výzvy MAS. […]

Usmernenie v oblasti verejného obstarávania

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“ (oznámenie č.50 zo dňa 29.09.2011)  ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v […]