Usmernenie v oblasti verejného obstarávania

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“ (oznámenie č.50 zo dňa 29.09.2011)  ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení.

Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania

Zdroj

Posted in Oznamy.