Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ „Partnerstvo pre MAS terchovská dolina“

Tradične aj inovatívne, pre mladých aj starších, v lete aj v zime v Terchovskej doline“

Súčasná hospodárska štruktúra mikroregiónu Terchovská dolina je výsledkom dlhého historického vývoja, počas ktorého sa však štruktúra hospodárstva mikroregiónu extrémnejšie nezmenila, mnohé obce si donedávna zachovali typický poľnohospodársky ráz. V posledných rokoch sa, sledujúc celoslovenský trend, aj v mikroregióne začali prejavovať nové a pomerne výhodné tendencie a síce príchod zahraničných firiem a investícií. Najvýraznejšou je príchod zahraničnej automobilky a s ňou vyvolané investície, z ktorých väčšina sa nachádza priamo na území našej MAS.  

Vznik občianskeho združenia Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina s jeho cieľmi a plánmi je dôkazom a naplnením priority vidieckej politiky EÚ, ktorá hovorí o lepšom spravovaní  vidieka. Partnerstvo dokázalo spojiť také cieľové skupiny a komunity, ktoré dovtedy vedľa seba existovali, ale nepracovali v partnerských aktivitách a projektoch. Realizácia prístupu LEADER v našom vidieckom prostredí prispeje v lepšej vzájomnej spolupráci a novým podnetom, ktoré môžu v budúcnosti generovať nové pracovné miesta a aktivity v súlade trvalo udržateľným rozvojom.

VÍZIA MAS

„OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vytvorí pre miestnych obyvateľov atraktívne prostredie pre prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie voľného času. Bude zázemím s dobudovanou a kvalitnou sociálnou a technickou infraštruktúrou a

atraktívnym priestorom pre oddych, všetko pri zachovaní rázu krajiny a udržateľnej kvality životného prostredia.“

STRATEGICKÝ CIEĽ

„Zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri zachovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja.“

Súhrnný prehľad integrovanej stratégie rozvoja územia

Prílohy a dodatky k ISRÚ:

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Dodatok č.3

Dodatok č.4

Dodatok č.5