Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č.3

Dňa 18.11.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 3/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, označenie opatrenia v ISRÚ MAS: 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo. Úlohou Výberovej komisie je schváliť/odporučiť resp. neschváliť/neodporučiť projekt na financovanie z PRV.

Dňa 24.11.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Fotogaléria

Posted in Oznamy.