Výzva na účasť na konzultáciách o príprave projektu Na Trase Valašskej Kultúry – zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

Vyhodnotenie konzultácií

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do konzultácií o príprave projektu Na trase valašskej kultúry –  zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva. V prílohách je zhrnutie konzultácií.

SK_Załącznik 04.1. Podsumowanie procesu partycypacji_SZLAK

Załącznik 04.1. Podsumowanie procesu partycypacji_SZLAK

 

Výzva na účasť na konzultáciách o príprave projektu

Na trase valašskej kultúry –  zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” a partneri:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Stowarzyszenie Civitas Nostra
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
 • Obec Dolná Tižina
 • Obec Lysica
 • MAS Terchovská dolina
 • RRA Svidník
 • Obec Oravska Polhora

Pozývame vás na konzultáciu projektu. Budeme vďační za akékoľvek pripomienky, návrhy, ktoré nám pomôžu pripraviť lepší projekt, zodpovedajúci potrebám obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia a návštevníkov tejto oblasti.

Trasa valašskej kultúry je komplexný turistický projekt pre celý karpatský región.

Trasa valašskej kultúry (pokrývajúca okrem iného Podkarpatské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo v Poľsku a Žilinský a Prešovský kraj na Slovensku) predstavuje v súčasnosti rekonštruované stopy po pastierskej činnosti Valachov v Karpatoch na poľsko-slovenskom pohraničí, kde pasenie oviec bolo po stáročia rozhodujúcim faktorom ľudského hospodárstva. Pastierstvo malo dominantný vplyv na formovanie materiálnej a duchovnej kultúry tu usadených ľudí. Dnes sa spomienka naň rýchlo vytráca, čo vedie k zániku spoločnej regionálnej identity pohraničia. Cesta valašskej kultúry nesie posolstvo o kultúrnej spolupatričnosti ľudí Karpát a Balkánu. Má osobitnú úlohu pri formovaní postoja otvorenosti, budovaní vzájomných kontaktov, výmene poznatkov a skúseností. Trasa valašskej kultúry je svedectvom o jednote horalov, otvorená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúru a prírodu pohraničia.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PRIORITA PROGRAMU, ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

NÁZOV PROJEKTU

Na trase valašskej Kultúry –  zachovanie a popularizácia karpatského dedičstva

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Rozvoj integrovaného turistického produktu súvisiaceho s valašskou kultúrou v poľskej a slovenskej časti Karpát

 

PARTNERI PROJEKTU

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Stowarzyszenie Civitas Nostra
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
 • Obec Dolná Tižina
 • Obec Lysica
 • MAS Terchovská dolina
 • RRA Svidník
 • Obec Oravska Polhora

 

KĽÚČOVÉ ÚLOHY SO STRUČNÝMI INFORMÁCIAMI (NAJMÄ O INFRAŠTRUKTÚRE)

1) Rozvoj infraštruktúry Trasy valašskej kultúry, okrem iného: 

 • Označenie vybraných prvkov v rámci vplyvu Valašskej kultúrnej trasy pomocou QR kódov
 • Vytvorenie nástenných malieb súvisiacich s dedičstvom oblasti projektu
 • Vybavenie kováčskej dielne v Ludźmieri,
 • Výstavba regionálnych stánkov v Ludźmieri
 • Vytvorenie expozície valašskej kultúry (napr. v Múzeu ľudovej architektúry)
 • Vytvorenie novej a modernizácia existujúcej infraštruktúry
 • Vytvorenie kreatívneho a dielenského priestoru v Ochotnici
 • Vybudovanie kováčskej dielne v Ludźmieri
 • Výstavba zastávky Hanczowa (komplex vzájomne prepojených altánkov, ktoré vytvárajú priestor pre umelecké a prezentačné aktivity)
 • Poloniny kedysi a dnes, realizácia objektu pôvodnej valchy
 • Did Beskyd – realizácia sochy mýtickej postavy patróna Polonín
 • Vytvorenie kočovnej chaty v Poloninách
 • Dobudovanie koliby pod Borovou
 • Vybudovanie exteriérovej vzdelávacej plochy pod Borovou
 • Vybudovanie expozície pastierstva/kultúrneho priestoru v starom humne v obci Lysica
 • Znovuvybudovanie pastierskeho letého sídla v lokalite “Staníkove Zlieny”
 • Výstavba prístreškov a tabúľ
 • Dodatočná montáž vybraných objektov na Valašskej kultúrnej trase
 • Rekonštrukcia existujúceho náučného chodníka „Hviezdoslavova alej“ s dĺžkou 2,1 km
 • Obnova 3 ks pastierskych / turistických prístreškov na náučnom chodníku Slaná voda – Babia hora

 

2) Známa a neznáma kultúra Karpát

 • Identifikácia známych a neznámych osobností poľsko-slovenského pohraničia,
 • Realizácia výskumu valašskej kultúry
 • Organizovanie konferencií, školení a seminárov
 • Vydávanie publikácií venovaných karpatskému dedičstvu,
 • Integrovaná propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva – propagačná a vzdelávacia kampaň

 

3) Karpatské zvyky a tradície

 • Organizovanie karpatských festivalov a koncertov
 • Návrat tradícií – organizácia série remeselných dielní
 • Organizácia cyklu pastierskych podujatí: miešanie oviec a redikov(jasné a jesenné)

 

4) Zapojenie miestnej komunity do procesu správy kultúrneho dedičstva – realizácia nového európskeho Bauhausu

 • Vzdelávacie aktivity
 • Vytvorenie databázy a informovanosti verejnosti o regionálnej architektúre, umelcoch, remeselníkoch

 

 

ZAINTERESOVANÉ STRANY, T. J. PRE KOHO JE PROJEKT URČENÝ

 • návštevníkov regiónu
 • cestovné kancelárie
 • správcovia turistických zariadení
 • sprievodcov, ktorí sprevádzajú turistov po regióne,
 • organizácie zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom, miestni predstavitelia, organizátori kultúrnych podujatí,
 • miestne komunity v oblasti projektu: dospelí a deti a mládež,

 

OBLASŤ REALIZÁCIE PROJEKTU:

Oblasť realizácie programu:

https://sk.plsk.eu/informacia-o-programe

 

ODHADOVANÝ ROZPOČET:

cca. 4  milióny EUR

 

 

PLÁNOVANÝ DÁTUM REALIZÁCIE PROJEKTU:

1/09/2024-31/08/2026

 

 

TERMÍN NA PREDKLADANIE PRIPOMIENOK/OTÁZOK/NÁVRHOV

 

Vaše pripomienky očakávame do: 26/09/2023

 

Osobitne nás bude zaujímať vaša spätná väzba na:

1) Realizácia mäkkých aktivít na popularizáciu myšlienky trasy a valašského dedičstva,

2) Miesta osobitnej hodnoty/záujmu súvisiaceho s valašským dedičstvom, ktoré by mali byť zahrnuté do projektu,

3) Rozpoznávanie trasy.

 

KONTAKT NA ÚČASŤ

Agnieszka Pieniążek

agnieszka@procarpathia.pl

Tel: + 48 17 850 01 81

 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

Rynek 16/1

35-064 Rzeszów, Poľsko

 

Mgr. Peter Madigár

madigar@mas-td.sk

+421 415 532 637
+421 917978 756

 

 

Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Námestie sv. Floriána 1002
01303 Varín, Slovensko

 

Viac informácií: https://procarpathia.pl/aktual/zaproszenie-do-partycypacji

 

Zaproszenie do partycypacji w konsultacjach w zakresie przygotowania projektu

Na Szlaku Kultury Wołoskiej – zachowanie i promocja karpackiego dziedzictwa

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” i Partnerzy:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Stowarzyszenie Civitas Nostra
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
 • Obec Dolná Tižina
 • Obec Lysica
 • MAS Terchovská dolina
 • RRA Svidník
 • Obec Oravska Polhora

Zaprasza do konsultacji projektu. Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi, sugestie, które pomogą nam przygotować lepszy projekt, odpowiadający potrzebom mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego oraz osób odwiedzających te tereny.

Szlak Kultury Wołoskiej to kompleksowe przedsięwzięcie o charakterze turystycznym dla całego regionu Karpat.

Szlak Kultury Wołoskiej (obejmujący m.in. województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie w Polsce i kraj żyliński i preszowski na Słowacji) to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem jedności górali, otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani kulturą i przyrodą pogranicza.

PODSTAWOWE INFORMACJE

PRIORYTET, CEL SZCZEGÓŁOWY W PROGRAMIE

Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

TYTUŁ PROJEKTU

Na Szlaku Kultury Wołoskiej – zachowanie i promocja karpackiego dziedzictwa

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Rozwój zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską w polskiej i słowackiej części Karpat

 

PARTNERZY PROJEKTU

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Stowarzyszenie Civitas Nostra
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
 • Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
 • Obec Dolná Tižina
 • Obec Lysica
 • MAS Terchovská dolina
 • RRA Svidník
 • Obec Oravska Polhora

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA Z KRÓTKĄ INFORMACJĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI DOT. INFRASTRUKTURY)

 1. Rozwój infrastruktury Szlaku Kultury Wołoskiej, m.in.
 • Oznakowanie wybranych elementów w obrębie oddziaływania Szlaku Kultury Wołoskiej za pomocą QR kodów,
 • Wykonanie murali nawiązujących do dziedzictwa regionu objętego projektem
 • Utworzenie przestrzeni kreatywno-warsztatowej w Ochotnicy
 • Wyposażenie kuźni w Ludźmierzu,
 • Wykonanie stoisk regionalnych w Ludźmierzu
 • Stworzenie wystaw kultury wołoskiej (m. in. w Muzeum Budownictwa Ludowego)
 • Budowa przystanku Hańczowa (zespołu połączonych altan, tworzących przestrzeń dla działań artystycznych i prezentacyjnych)
 • Realizacja obiektu pierwotnego foluszu
 • Realizacja pomnika mitycznej postaci patrona Połonina: Did Beskyd
 • Stworzenie koczowniczego szałasu w Połoninach
 • Dokończenie koliby pod Borovą
 • Budowa plenerowego terenu edukacyjnego pod Borovą
 • Budowa ekspozycji przestrzeni pasterskiej/kulturowej na starym klepisku we wsi Łysica/
 • Rekonstrukcja letniej schronienia pasterskiego w miejscowości „Staníkove Zlieny
 • Budowa wiat i tablic
 • Doposażenie wybranych obiektów na Szlaku Kultury Wołoskiej
 • Przebudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej “Hviezdoslavova alej” o długości 2,1 km
 • Renowacja 3 wiat pasterskich/ turystycznych na ścieżce przyrodniczej Slaná voda – Babia hora

 

      2.Kultura Karpat znana i nieznana

 • Identyfikacja znanych i nieznanych osobistości pogranicza polsko-słowackiego,
 • Przeprowadzenie badań dotyczących kultury wołoskiej
 • Organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów,
 • Wydanie publikacji poświęconych dziedzictwu karpackiemu,
 • Zintegrowana promocja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego – kampania promocyjno-edukacyjna

      3. Zwyczaje i tradycje Karpat

 • Organizacja festiwali karpackich i koncertów
 • Powrót tradycji – organizacja cyklu warsztatów rzemieślniczych
 • Organizacja cyklu wydarzeń pasterskich: mieszanie owiec i redyki
 • Włączenie społeczności lokalnej w proces zarządzania dziedzictwem kulturowym – wdrożenie nowego europejskiego Bauhausu
 • Działania edukacyjne
 • Stworzenie bazy danych i ogólnodostępnej wiedzy o budownictwie regionalnym, twórcach, rękodzielnikach

 

 

INTERESARIUSZE, CZYLI DLA KOGO JEST PROJEKT

 • osoby odwiedzające region
 • touroperatorzy,
 • gestorzy obiektów turystycznych,
 • przewodnicy oprowadzający turystów po regionie,
 • organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego, lokalni liderzy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych,
 • społeczności lokalne obszaru objętego projektem: osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież,

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Obszar wdrażania Programu:

https://pl.plsk.eu/o-programie

 

SZACUNKOWY BUDŻET:

ok. 4 mln EUR

 

 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

1/09/2024-31/08/2026

 

TERMIN NA ZGŁASZANIE UWAG/PYTAŃ/SUGESTII

Na Państwa uwagi czekamy do: 26/09/2023

Będziemy szczególnie zainteresowani Państwa opiniami na temat:

 • realizacji działań miękkich pozwalających na popularyzację idei Szlaku i dziedzictwa wołoskiego,
 • Miejsc szczególnie cennych/interesujących związanych z dziedzictwem wołoskim, które należy objąć projektem,
 • Rozpoznawalności Szlaku.

 

KONTAKT W SPRAWIE PARTYCYPACJI

 

Agnieszka Pieniążek

agnieszka@procarpathia.pl

Tel: + 48 17 850 01 81

 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

Rynek 16/1

35-064 Rzeszów, Polska

 

Mgr. Peter Madigár

madigar@mas-td.sk

+421 415 532 637
+421 917978 756

 

 

Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Námestie sv. Floriána 1002
01303 Varín, Słowacja

 

Więcej informacji: https://procarpathia.pl/aktual/zaproszenie-do-partycypacji

 

Posted in Pozvánky.