Oznámenie o aktualizácií Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Oznámenie o aktualizácií Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_062/7.4/4

MAS Terchovská dolina informuje, že aktualizovala vyhlásenú výzvu 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj), Kód výzvy: MAS_062/7.4/4

 

Popis zmeny/ aktualizácie  výzvy:

  • Zmena ukončenia výzvy: 26.6.2024

Link na aktualizovanú výzvu: https://www.mas-td.sk/vyzva-pre-podopatrenie-7-4/

Posted in Pozvánky.