Výzva MAS 7.4/4

Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny).

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_062/7.4/4

Dátum vyhlásenia: 19.4.2024

Dátum uzavretia: 28.5.2024

Typ výzvy: uzavretá výzva

Vyzva_MAS_062_7_4_4

Prilohy_k_vyzve

Posted in Pozvánky.