Monitoring realizovaných projektov

V dňoch 26.9. 2012 a 03.10. 2012 sa uskutočnil opakovaný terénny monitoring realizácie projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č.2 /PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 2 Obnova a rozvoj obcí a niektorých realizovaných projektov z výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ISRÚ pre opatrenie 3. 4. 1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, ktoré začali s realizáciou až v priebehu tohto roku ( obce Strečno a Gbeľany). V rámci opatrenia 3. 4. 2 Obnova a rozvoj obcí bolo schválených 16 projektov. Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych ciest, lávok, mostov, vodovodov a kanalizácie, výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov. Priebežne sa sleduje súlad realizácie projektov s predloženou žiadosťou žiadateľa, s popisom projektu, s dokumentáciou a monitorovacími ukazovateľmi. Na základe monitorovania neboli zistené žiadne problémy a nedostatky.

Posted in Fotogaléria.