Aktualizácia Výzvy č. 7 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzvy č. 8 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

logo-leaderMiestná akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 04. 10. 2012 boli aktualizované Výzva č. 7 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3. 4. 1 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzva č. 8 pre opatrenie 3. 3 Vzdelávanie a informovanie. Výzvy boli aktualizované z dôvodu organizačných zmien na funkcii manažéra OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Aktualizované zmeny sú farebne (červeno) zvýraznené. Aktualizované výzvy nájdete v kategórii Výzvy MAS.

Aktualizovaná Výzva č. 7  pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Aktualizovaná Výzva č. 8 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Posted in Oznamy.