Oznámenie PPA

Pôdohospodárska a platobná agentúra  oznamuje  zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch…).

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam

Posted in Oznamy.