Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD

Prijímateľ: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Názov projektu: Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD

Kód projektu:

Prioritná os: Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Nenávratný finančný príspevok: 448 201,00 €

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu „Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD“je správna a efektívna realizácia samotných projektov užívateľmi na území MAS a dosiahnutie merateľných ukazovateľov, ktoré boli naplánované a schválené v Stratégii CLLD mikroregiónu terchovskej doliny. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu nasledujúcich plánovaných aktivít schválenej stratégie CLLD: – A1 Podpora podnikania a inovácií, – B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Link na zmluvu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4367255&l=sk

Posted in Pozvánky.