Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD

Miestna akčná skupina Terchovská dolina informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na implementáciu projektu „Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS TD“ (Kód projektu: 302051Q178).

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 471 790,53 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 448 201,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 23 589,53 €

Hlavná aktivita:

Typ aktivity 5.1.1: Zakladanie nových a podpora exist.mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev

  • A1. Podpora podnikania a inovácií
Typ aktivity 5.1.2: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
  • B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Zmluva je k nahliadnutiu na tomto odkaze: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4367255&l=sk

Posted in Oznamy.