Oznámenie o zmene výziev vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

  • Výzva č. 11/PRV/MAS 09
  • Výzva č. 12/PRV/ MAS 09

Výzva č. 11/PRV/MAS 09

Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.1.1 Odborné vzdelávanie a informovanie – časť A

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najneskôr však do 30. júna 2015

Prílohy k výzve č. 11/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.1.1 Odborné vzdelávanie a informovanie – časť A

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10 platná od 19.12.2011 vrátane príloh k Usmerneniu

Výzva č. 12/PRV/ MAS 09

Kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.2.1 Odborné vzdelávanie a informovanie – časť B

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí predložiť poslednú ŽoP do 3 rokov od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najneskôr však do 30. júna 2015

Prílohy k výzve č. 12/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.2.1 Odborné vzdelávanie a informovanie – časť B

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10 platná od 19.12.2011 vrátane príloh k Usmerneniu.

Zdroj

Posted in Oznamy.