Príprava na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

Miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na našom území. VÚC ŽSK, odbor regionálneho rozvoja  pripravil odborný informačný seminár zameraný na program LEADER  a Program rozvoja vidieka 2014-2020 . Informačného seminára sa dňa 17.03. 2015 zúčastnili zástupcovia kancelárie MAS  a manažér Mgr. Peter Madigár  odprezentoval implementáciu LEADER 2007-2013 na území mikroregiónu Terchovská dolina.  Odzneli tu viaceré aktuálne informácie týkajúce sa podporných príprav pre MAS, kritérií pre výber MAS , ďalej  aktuálne informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe  a CLLD ( miestny rozvoj vedený komunitou) a  iné , ktoré si môžete pozrieť  v týchto prezentáciach.

ZSK

MAS Horný Liptov    OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Podmienky implementácie prístupu LEADER v kontexte PRV SR 2014-2020

Relevantné opatrenia IROP 2014-2020 vo vzťahu k implementácii prístupu LEADER v rokoch 2014-2020

Posted in Fotogaléria, Oznamy.