Príručka pre správnu implementáciu skupiny opatrení 3.4 z PRV 2007-2013

Táto príručka slúži ako informačný materiál a obsahuje právne nezáväzné výpovede. Požiadavky prezentované v rámci jednotlivých kapitol nepredstavujú definitívny a záväzný postup pri implementácii opatrení skupiny 3.4 PRV SR 2007-2013.

Texty vychádzajú z materiálov MP SR, interných zdrojov a právnych predpisov, vrátane ich zmien a doplnení existujúcich v čase redakčnej uzávierky.

Príručka je pomôckou pri implementácii projektov podporených v rámci skupiny opatrení 3.4 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Úspešný proces implementácie zabezpečí vyčerpanie prideleného nenávratného finančného príspevku a naplnenie cieľov projektu.

Príručka obsahuje informácie, praktické odporúčania a príklady, ktoré sú dobre využiteľné pri jednotlivých krokoch projektového riadenia.

Veríme, že obsiahnuté informácie vám pomôžu pri realizácii projektov, zjednodušia implementačný proces a poskytnú vám dobré rady.

Príručku si môžete stiahnuť tu:

Posted in Nezaradené.