Workshop “LEADER 2007-2013 hodnotenie implementácie a príklady dobrej praxe”

logo_NSS_MAS_1V dňoch 10.- 11.03. 2013 sa vo Vyšnej Boci konal Workshop “LEADER 2007-2013 hodnotenie implementácie a príklady dobrej praxe” organizovaný Národnou sieťou slovenských Miestnych akčných skupín, ktorého  sa zúčastnili zamestnanci kancelárie OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ s predsedom MAS Ing. Ivanom Dvorským. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia 16 miestnych akčných skupín a 1 verejno-súkromné partnerstvo. Témy zasadnutia boli pre našu prácu prínosné a podnetné najmä  v súvislostí s prípravou novej Integrovanej stratégie rozvoja územia pre nové programovacie obdobie 2014-2020.  V roku 2014 naša MAS plánuje uskutočniť niekoľko pracovných stretnutí v rámci troch pracovných skupín( 1. samospráva, 2. podnikanie a cestovný ruch, 3. Kultúra, šport, tradície a remeslá), ktoré sa budú aktívne podieľať na vypracovaní ISRÚ.

 

 

Posted in Oznamy.