Výzva MAS 7.2/4

Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny).

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Brarislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_062/7.2/4
Dátum vyhlásenia: 20.3.2024
Dátum uzavretia: 23.4.2024
Typ výzvy: uzavretá výzva

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_0627.24
Prilohy_k_vyzve

Posted in Výzvy MAS TD - PRV.