Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Dňa 29.04.2016 sa konalo v obci Mojš prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ . Medzi hlavné body rokovania patrilo schválenie Výročnej správy za rok 2015 , účtovnej závierky a Správy o hospodárení združenia za rok 2016, schválenie Správy Kontrolnej a revíznej komisie, návrhu rozpočtu na rok 2016, plánu  činnosti združenia 2016.  Výška členského príspevku na rok 2016 bola schválená v nezmenenej výška ako na rok 2015.  Každoročne v zmysle platných Stanov sa uskutoční voľba do orgánov združenia. Do funkcie štatutárneho zástupcu bod zvolený Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom.  

 

Posted in Pozvánky.