Fotosúťaž „Keď európska vlajka pomáhala”

Informačné centrum EUROPE DIRECT Žilina vyhlasuje fotosúťaž na tému „Keď európska vlajka pomáhala“, pri príležitosti Európskeho volebného roka. Cieľom súťaže je prezentovať rozmanitosť a silu európskej spolupráce založenej na solidarite, invenciách, multikultúrnom dialógu, zvyšovaní dostupnosti jednotlivých regiónov Európy. Súťažné fotografie majú obsahovo priblížiť záber európskych projektov realizovaných na území Žilinského kraja. Môžu to byť projekty zamerané na budovanie infraštruktúry, spoluprácu ľudí, rozvoj ľudského potenciálu, vzdelávanie, ochranu prírody, kultúrne aktivity a všetky ostatné oblasti, ktoré európske projekty pokrývajú.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá pôsobí na území Mesta Žilina a v Žilinskom kraji.

Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20×30 cm spolu s prihláškou do súťaže treba zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Žilina na Ul. vysokoškolákov 24 v Žiline. Uzávierka súťaže: 27. septembra 2019

Záštitu nad súťažou prebrali Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline  a Peter Fiabáne, primátor Žiliny.

Odborným garantom súťaže je Vladimír Bača,  žilinský umelecký fotograf.

Hlavná cena je multifunkčná aktívna kamera a tablet. Druhá cena sú inteligentné hodinky a tretia cena turistický batoh.

Podrobné informácie v Štatúte súťaže : www.europedirectzilina.sk/fotosutaz

Posted in Pozvánky.