Monitoring projektov

Členovia Monitorovacieho výboru a manažérka OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ uskutočnili terénny monitoring realizácie projektov, ktoré boli schválené v rámci  výzvy č.1/PRV/MAS 53 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ISRÚ pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Zo 16 schválených projektov začali realizovať projekty v 14 obciach, 2 obce (Gbeľany a Strečno) začnú realizovať projekt začiatkom roku 2012. Monitorovací výbor sledoval stav realizácie projektu, súlad realizácie projektu s projektovou dokumentáciou a pri ukončených projektoch naplnenie monitorovacích ukazovateľov a zabezpečenie publicity projektu. Projekty v jednotlivých obciach sú zamerané na výstavbu detských a športových ihrísk, stavebné úpravy a rekonštrukcie budov OÚ, kultúrnych domov, autobusových zastávok, požiarnej zbrojnice a pod.

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY Z VÝZVY č.1/PRV/MAS 53 z PRV SR 2007 – 2013

Posted in Oznamy.