Hodnotenie prijatých projektov pre Výzvu č. 5

Dňa 06.12.2011 sa uskutočnilo hodnotenie a výber ŽoNFP  pre Výzvu č. 5/PRV/MAS 53 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Dňa 08.12.2011 Rada Združenia  po odporúčaní Výberovou komisiou schvaľovala/odporúčala, resp. neschvaľovala/neodporúčala návrh ŽoNFP  (projekty) na financovanie z PRV SR 2007-2013.

Posted in Fotogaléria.