Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Názov projektu:

Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Výška Nenávratného Finančného Príspevku : 4 950,00 EUR

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je pripraviť členov a obyvateľov miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch prístupu LEADER pre implementáciu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) prostredníctvom spoločnej prípravy a spracovania Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou/CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.

Ďalšími cieľmi projektu sú najmä zachovanie a rozvoj metódy LEADER/CLLD na území mirkoregiónu terchovskej doliny v programovom období 2014 -2020, podpora vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít, vytváranie pracovných miesta zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a podpora participácie občanov z územia MAS na rozvoji komunít, vidieckeho prostoru, rozhodovacích procesoch a ich mobilizácia uplatňovaním prístupu „zdola nahor“.publicita prípravná podpora A3-page-002

Posted in Naše projekty.