Projekt: ŽoNFP OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Miestna akčná skupina Terchovská dolina realizuje projekt s názvom ŽoNFP OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”.

Projekt financovania chodu MAS zabezpečí kvalitnú implementáciu Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, vďaka ktorej budú napĺňané miestne ciele a potreby a zabezpečí sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Úlohou kancelárie MAS bude v súlade s princípmi CLLD zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov miestnou komunitou v mikroregióne terchovskej doliny zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora.

Miesto realizácie projektu : Zázrivá, Belá, Dolná Tižiná, Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš,
Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy,
Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová,
Varín
Výzva – kód Výzvy : IROP-PO5-SC511-2017-23

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 12.5.2018. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 147 368,42 EUR. Poskytovateľ poskytne OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 140 000,00 Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Výška nenávratného finančného príspevku: 140 000,00 €

Výška spolufinancovania MAS: 7368,42 €

Obdbie realizácie projektu: január 2018 – október 2019

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 zverejňujeme informáciu o financovaní s logom MIRRI SR, pričom ponechávame aj pôvodnú informáciu o financovaní.

 

Posted in Leader, Naše projekty, Oznamy.