Výdavky súvisiace s animáciou MAS TD

Prijímateľ: Miestna akčná skupina Terchovská dolina

Názov projektu: Výdavky súvisiace s animáciou MAS TD

Podopatrenie: 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva č.: 27/PRV/2018

Výška poskytnutého príspevku: 35 000 €

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu sa zabezpečí financovanie propagácie a informovanosti širokej verejnosti o SCLLD MTD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní SCLLD a v neposlednom rade sa poskytovanú informácie pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj zručnosti pri príprave žiadostí.

Link na zmluvu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3746184&l=sk

Posted in Pozvánky.