Česko-Slovenská konferencia 2018

V dňoch 20-21.11.2018 sa zamestnanci našej kancelárie zúčastnili “Česko-Slovenskej konferencie”, ktorá sa konala v Hoteli Lipa v Starej Turej. Konferencia bola zameraná na projekty spolupráce, pričom jej cieľom bolo prepojiť miestne akčné skupiny a aktérov z prostredia vidieka a ponúknuť inšpiráciu pre realizácie vo vlastnom prostredí. Konferenciu organizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Kopaničiarsky región, ktorá sprevádzala účastníkov počas odborných exkurzií zameraných na príklady dobrej praxe v území.

Medzinárodné podujatie otvoril predseda NS MAS SRĽubomír Lőrincz, ktorý v úvodnom príhovore nadviazal na 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a symbolicky ho prepojil s úspešnou spoluprácou oboch národov i v oblasti rozvoja vidieka konkrétne v činnosti miestnych akčných skupín (MAS). Následne so svojou prednáškou na tému projektov spolupráce v rámci PRV ČR 2014-2020 vystúpila Ing. Martina Rechnerová zo Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF. Na tému nadviazala Mgr. Ingrid Kociánová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá informovala o projektoch národnej a nadnárodnej spolupráce v podmienkach PRV SR 2014-2020. Do odborného programu prispela i Ing. Viera Bírošíková (oddelenie cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja), ktorá prezentovala možnosti cezhraničnej spolupráce, konkrétne Interreg V-A: SR a ČR 2014–2020 v nadväznosti na Program cezhraničnej spolupráce SR –ČR uplynulého programového obdobia. Ing. arch. Viera Juricová-Melušová z odboru strategických činností Nitrianskeho samosprávneho kraja vo svojej prezentácii predstavila agendu poskytovania dotácií na podporu integrovaného rozvoja vidieka, realizovanie projektov spolupráce MAS, podporu projektov neziskových organizácií a držiteľov regionálnej značky kvality. Podrobne informovala o implementácii Nástroja 1 LEADER NSK, Nástroja 2 LEADER NSK v roku 2018 a návrhy na zmeny od roku 2019.

Účastníci počas exkurzií získali informácie o úspešne zrealizovaných cezhraničných projektoch viažúcich sa na rozvoj cestovného ruchu v obci Stará Myjava, boli svedkami symbolického aktu výsadby stromov česko-slovenského priateľstva, taktiež si prezreli ubytovanie na súkromí „Samuel“, ktoré je výstupom projektu podporeného z MAS z PRV SR. Súčasťou prehliadky bol výklad o procese spracovania ovocia a návšteva neďalekého sadu s tradičnými ovocnými odrodami. Nasledujúci deň absolvovali prehliadku Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča, ktorá sa nachádza v Brezovej pod Bradlom a ktorá je výsledkom projektu spolupráce s MAS Vršatec z uplynulého programového obdobia. Účastníci neobišli ani symbol samostatnosti a slobody slovenského národa – Mohylu Milana Rastlislava Štefánika, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo medzi obcou Košariská a mestom Brezová pod Bradlom.

Posted in Nezaradené.